ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Δευτέρα, 21 Φεβρουάριος 2011 16:46

Κομοτηνή, 21-02-2011                                    Π Ρ Ο Σ :   ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

                                         Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

 

Σας γνωρίζουμε ότι, εκδόθηκαν από την Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων
των άρθρων 20,21 και 22 του Ν. 3865/2010 που αφορούν το ασφαλιστικό
καθεστώς των ένστολων.

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. με το υπ΄αριθ. 504/4/39-β από 17-02-2011 έγγραφό της μας
ενημέρωσε αμέσως σχετικά.
Προκειμένου για την έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των μελών μας, παραθέτουμε
παρακάτω κυριότερα σημεία ανωτέρω οδηγιών Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους .

Με τις διευκρινήσεις που παρέχει αναφορικά με την εφαρμογή των συγκεκριμένων
αυτών διατάξεων επιχειρεί στο μέτρο του δυνατού και του επιτρεπτού, ενιαία και
συγκεκριμένη «ερμηνευτική προσέγγιση» προκειμένου να ενημερωθούν όλοι για τις
νέες ρυθμίσεις και να αποτελέσει ένα εργαλείο για τους εφαρμοστές του Νόμου.

Ειδικότερα τα κυριότερα σημεία είναι τα εξής:

1. Όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως και 31-12-2010 δεν
θίγονται ακόμη και αν αποχωρήσουν από την υπηρεσία και μετά την 1-1-2015.

2. Αυξάνονται σταδιακά από 1-1-2011 τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας
των ένστολων που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
οι οποίοι συμπληρώνουν από 1-1-2011 και μετά 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας:
-το έτος 2011 απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας
- το έτος 2012 απαιτούνται 27 ½ έτη
- το έτος 2013 απαιτούνται 29 έτη
- το έτος 2014 απαιτούνται 30 ½

Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το έτος 2014 ο τρόπος
υπολογισμού σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με
τις λοιπές διατάξεις του Νόμου αυτού.

Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά θα συνταξιοδοτούνται
με την συμπλήρωση είτε του 60ου έτους της ηλικίας τους, είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας.

3. Για τους τρίτεκνους , το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί και από τους δυο γονείς
από το 2011 (απόφαση για εξίσωση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου) ήτοι:

- Όσοι ένστολοι – στρατιωτικοί (γυναίκες) με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά έχουν
συμπληρώσει 20 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ ασφάλισης μέχρι την 31-12-2010
εξακολουθούν να διατηρούν το δικαίωμα της συνταξιοδότησης, οποτεδήποτε και αν
αποχωρήσουν από την υπηρεσία, ήτοι ακόμα και μετά την 1-1-2011.

- Όσοι και όσες ένστολοι – στρατιωτικοί συμπληρώσουν την 20ετία:
α) το 2011 για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα πρέπει να συμπληρώσουν
   21 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης (όποτε ο χρόνος αυτός συμπληρωθεί)
β) Το 2012 για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος θα πρέπει να συμπληρώσουν
   23 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ ασφάλισης (όποτε ο χρόνος συμπληρωθεί)
γ) Το 2013 για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα πρέπει να συμπληρώσουν 25
   χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ ασφάλισης (όποτε ο χρόνος αυτός συμπληρωθεί)
δ) Το 2014 και μετά για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα έχουν ίδια γενική
   συνταξιοδοτική μεταχείριση με τους λοιπούς ένστολους – στρατιωτικούς.

4.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Α) Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας όπως αυτός προσδιορίζεται με τις διατάξεις της
   συνταξιοδοτικής υπηρεσίας του Δημοσίου.
Β) Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο (ειδικές κατηγορίες)
   σύμφωνα νε τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Π.Δ. 169/2007 καθώς και του άρθρου 8
   του Ν.2084/1992 και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών.
Γ) Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης αφορά μόνο όσους έχουν καταταγεί για πρώτη φορά από 1-1-1983
   και μετά, χωρίς καμία προϋπηρεσία στο Δημόσιο πριν την ημερομηνία αυτής.

5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α) Προσμετρείται  τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση
   της σύνταξης
Β) Ως χρόνος σπουδών λογίζεται ο κατά περίπτωση απαιτούμενος χρόνος σπουδών για την απόκτηση
   ενός μόνο πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Γ) Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών απαιτεί την καταβολή εισφοράς εξαγοράς με ασφάλιστρο 6,67%
   (όση είναι και η εισφορά για την κύρια σύνταξη) ήτοι εισφορά εξαγοράς = (συντάξιμες αποδοχές)
   χ 6,67% χ μήνες (που θα αναγνωριστούν)

6. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
Α) Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3865/2010 ορίζεται ότι προκειμένου για τα
  στελέχη των ένοπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας η αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου
  υπηρεσίας τους (5 έτη) που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, γίνεται με καταβολή από τους ίδιους
  ασφαλισμένους εισφορών ποσοστό 20% επί της αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του
  πενθημέρου και μέχρι τη συμπλήρωση ποσού που αναλογεί σε αποζημιώσεις 60 πλήρων μηνών,
  παρακρατούμενες κατά την καταβολή της.
Β) Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 3865/2010, προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη
   η συντάξιμη υπηρεσία των στελεχών των Ένοπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του
   Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν καταταγεί μέχρι 31-12-1995, υπό τη προϋπόθεση ότι, με βάση
   τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία ισχύος του Νόμου αυτού
   (21-7-2010) συμπληρώνουν τον απαραίτητο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
   (24 ½ έτη) από 1-1-2015 και μετά.

Ο χρόνος αυτός (3 έτη) λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των ετών υπηρεσίας που απαιτούνται
για τη συνταξιοδότηση των ανωτέρω προσώπων (40 έτη).

Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία αναγνώρισης του χρόνου σπουδών.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι, από πλευράς της Ομοσπονδίας έγινε ήδη παρέμβαση στο Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας για έκδοση εξειδικευμένης αναλυτικής εγκυκλίου αναφορικά με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση
ώστε να υπάρξει από την Ηγεσία υπεύθυνη ενημέρωση την οποία και αναμένουμε.
Σας καλούμε να επιδείξετε ψυχραιμία και να μην εκδηλωθούν βιαστικές κινήσεις εκ μέρους σας.
Καμία αίτηση απόλυσης από το Σώμα δεν πρέπει να γίνει πριν ο ενδιαφερόμενος δεν ενημερωθεί πλήρως
και αναλυτικά από τις συνταξιοδοτικές μας αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου μας.

                              ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ.
      

        Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα                      ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης
    6 9 7 7 5 0 0 3 7 4                   6 9 7 4 3 2 9 9 7 6