Π.Δ. 27/1986

Π.Δ. 27/1986

Άδειες Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης.

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρ. 36 παρ. 2 εδάφ. α και δ, 38 παρ. 8,43 παρ. 2 και 3 και 53 παρ. 1 του Ν. 1481/84 (ΦΕΚ Α 152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης».

β) Τις διατάξεις των άρθρ. 23 παρ. 1 εδάφ. β', 24 παρ. 1 και 2 εδάφ. δ', 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 εδάφ. γ' του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».

γ) Τις υπ' αριθ. Υ.43/26.7. 85 (ΦΕΚ Β' 475) «Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στο Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης» και Υ.52/2.8.85 (ΦΕΚ Β 481) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης» αποφάσεις του Πρωθυπουργού.

δ) Τις διατάξεις του άρθρ. 96 του Π.Δ. 152/85 (ΦΕΚ Α 55) «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» και

ε)Την υπ' αριθ. 941/85 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΘΡΟ 1

Διάκριση αδειών.

Άδειες απουσίας γενικά - Προγραμματισμός - Αρμόδιοι για την έγκριση χορήγησης.

Στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας χορηγούνται οι εξής άδειες απουσίας:

1. Κανονική.

2. Κανονική με μειωμένες αποδοχές.

3. Βραχεία.

4. Αναρρωτική.

5. Εκπαιδευτική για την ημεδαπή και αλλοδαπή.

6. Μακράς διάρκειας δια την αλλοδαπή.

7. Σχολικαί και μετασχολική των δοκίμων των Σχολών.

8. Ειδική άδεια εξετάσεων.

9. Κύησης και λοχείας γυναικείου αστυνομικού προσωπικού.

10. Ολιγόωρη.

ΑΡΘΡΟ 2

Η παρ. 5 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 12/1994 (ΦΕΚ Α' 10) και ισχύει από 08.02.1994. Το εδ. β' της παρ. 4 προστέθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 339/1997.

1. Το αστυνομικό προσωπικό δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος 30 ημέρες κανονική άδεια απουσίας με πλήρεις αποδοχές.

2. Οι εξερχόμενοι από τη Σχολή Αστυφυλάκων καθώς και οι επανακατασσόμενοι στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας δεν δικαιούται κανονική άδεια, μέσα στο ημερολογιακό έτος που εξήλθαν από αυτή ή επανακατατάχθηκαν.

3. Η κανονική άδεια χορηγείται στο αστυνομικό προσωπικό, είτε ολόκληρη, είτε τμηματικά, κατά το χρόνο προγραμματισμού της, όπως ορίζεται στο άρθρ. 13 του παρόντος, εκτός αν έκτακτες και σοβαρές ανάγκες του ιδίου επιβάλλουν τη λήψη αυτής σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

4. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, η παραπάνω άδεια, δεν χορηγηθεί μέσα στο ημερολογιακό έτος, χορηγείται αυτή το επόμενο ημερολογιακό έτος και μέχρι τέλος Μαρτίου, χρονολογία που πρέπει να έχει διανυθεί. "Κατ' εξαίρεση για όσους επανέρχονται από το εξωτερικό όπου συμμετείχαν σε ειρηνευτικές αποστολές υπό την αιγίδα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης η άλλων Διεθνών Οργανισμών, η ως άνω άδεια μπορεί να χορηγείται καθ' όλο το επόμενο ημερολογιακό έτος με δυνατότητα έναρξης αυτής μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου".

5. "Οι επανερχόμενοι από αργία με πρόσκαιρη παύση ή αργία με απόλυση δε δικαιούνται κανονική άδεια στο ίδιο ημερολογιακό έτος που επανήλθαν στην κατάσταση της ενέργειας εφόσον απουσίασαν κατά το έτος αυτό πέραν του διμήνου. Επίσης δεν δικαιούνται τέτοια άδεια στο ίδιο ημερολογιακό έτος όσοι επανέρχονται από μακρά αναρρωτική άδεια, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 60 ΠΔ 584 (Α' 204), πριν την πάροδο εξαμήνου από της επανόδου των".

6. Οι εξερχόμενοι της Σχολής Αξιωματικών και οι μετεκπαιδευόμενοι στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, πέραν του εξαμήνου, εφόσον έχουν λάβει μετασχολική άδεια, λαμβάνουν στο ίδιο ημερολογιακό έτος το τυχόν υπόλοιπο της κανονικής άδειας.

7. Από κάθε Υπηρεσία (κεντρική ή περιφερειακή) μπορούν να βρίσκονται σε κανονική άδεια, από την παρούσα δύναμη, ταυτόχρονα μέχρι το 1/3 των Αξιωματικών και Ανθυπαστυνόμων και μέχρι το 1/4 των Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων.

ΑΡΘΡΟ 3

Κανονική άδεια με μειωμένες αποδοχές.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του αρμόδιου για έγκριση χορήγησης των κανονικών αδειών, χορηγείται στο αστυνομικό προσωπικό κανονική άδεια με μειωμένες αποδοχές, μέχρι 30 ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, επιπλέον και μετά την εξάντληση της κανονικής και βραχείας άδειας. Οι αποδοχές στην περίπτωση αυτή μειώνονται κατά 50% του συνόλου των αποδοχών του ανάλογου χρόνου (άρθρ. 36, παρ. 2, εδάφ. δ' του Ν.1481/84).

ΑΡΘΡΟ 4

Βραχεία άδεια.

1. Το αστυνομικό προσωπικό, που δικαιούται κανονική άδεια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 2 του παρόντος, δικαιούται πρόσθετα και βραχεία άδεια διάρκειας 7 ημερών, με πλήρεις αποδοχές, κάθε ημερολογιακό έτος. Η άδεια αυτή χορηγείται, είτε ολόκληρη, είτε τμηματικά, ανεξάρτητα από την εξάντληση ή όχι της κανονικής άδειας και πρέπει να γίνει έναρξή της μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους που αναφέρεται.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του αρμόδιου για την έγκριση χορήγησης βραχείας άδειας, μπορεί να χορηγείται η άδεια αυτή και στους αστυφύλακες που δεν δικαιούνται κανονική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 2 του παρόντος. Σε όμοιες περιπτώσεις η άδεια αυτή μπορεί να χορηγείται και στο αστυνομικό προσωπικό που μνημονεύεται στις παρ. 5 και 6 του άρθρ. 2 του παρόντος.

3. Σαν εξαιρετικές περιπτώσεις που παρέχουν δικαίωμα έγκρισης χορήγησης βραχείας άδειας, κατά τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται ο θάνατος, η βαρεία ασθένεια γονέων ή άλλου μέλους της πατρικής ή της ιδίας αυτού οικογενείας ή της οικογενείας του ή της συζύγου, καθώς και κάθε άλλο σοβαρό περιστατικό, που ανάγεται στην προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση του αιτουμένου την άδεια, κατά την κρίση του αρμόδιου για την έγκριση χορήγησης της άδειας.

4. Βραχείες άδειες δεν χορηγούνται, εφόσον αυτοί που διανύουν κανονική άδεια, καλύπτουν τα ποσοστά που μνημονεύονται στην παρ. 2 του παρόντος, πλην των εξαιρετικών περιπτώσεων της προηγουμένης παραγράφου.

ΑΡΘΡΟ 5

Αναρρωτική άδεια.

Οι αναρρωτικές άδειες ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΑΡΘΡΟ 6

Εκπαιδευτική άδεια για την ημεδαπή και αλλοδαπή.

Οι Εκπαιδευτικές άδειες ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στις ειδικές εκπαιδεύσεις Αστυνομικού προσωπικού, εκτός της Αστυνομικής Ακαδημίας.

ΑΡΘΡΟ 7

Άδεια μακράς διάρκειας για την αλλοδαπή.

1. Στο αστυνομικό προσωπικό, μπορεί να χορηγείται, άδεια απουσίας μέχρι 6 μήνες, είτε ολόκληρη είτε τμηματικά, για την αλλοδαπή, χωρίς αποδοχές, επιπλέον και μετά την εξάντληση της κανονικής, βραχείας και κανονικής με μειωμένες αποδοχές, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. Η άδεια αυτή εγκρίνεται από τον Αρχηγό του Σώματος και ο χρόνος που διανύθηκε δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις του προσωπικού (Ν. 670/1977, άρθρ. 12 - Ν.Δ.934/71, άρθρ. 16 και Ν. 1135/81 άρθρ. 1).

2. Αν, το αστυνομικό προσωπικό, που έλαβε άδεια μακράς διαρκείας για την αλλοδαπή, έχει υπόλοιπο κανονικής ή βραχείας άδειας στο τέλος του ημερολογιακού έτους, μπορεί να ζητήσει το συμψηφισμό αυτών, με την άδεια που έλαβε για την αλλοδαπή, οπότε ο χρόνος αυτής μειώνεται ανάλογα.

ΑΡΘΡΟ 8

Σχολική και μετασχολική άδεια των δοκίμων των Σχολών.

Οι δόκιμοι Αξιωματικοί και Αστυφύλακες δικαιούνται ειδικές σχολικές και μετασχολικές άδειες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκπαίδευσης.

ΑΡΘΡΟ 9

Άδεια Εξετάσεων

Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 66/2000 (ΦΕΚ Α 57).

"Στο αστυνομικό προσωπικό χορηγείται η προβλεπόμενη για τους δημοσίους υπαλλήλους άδεια εξετάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 2683/1999 (Α 19)".

ΑΡΘΡΟ 10

Άδειες ειδικών περιπτώσεων.

Η παρ. 1 του παρόντος άρθρου όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 2 του ΠΔ 12/1994 (Α 10) αντικαθίσταται εκ νέου με το άρθρο 2 του ΠΔ 66/2000 (ΦΕΚ Α 57).

1. "Η άδεια μητρότητας των γυναικών αστυνομικών χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2683/1999 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάζεις" (Α' 19). Στις γυναίκες αστυνομικούς που υιοθετούν τέκνο χορηγείται με τους ίδιους όρους η προβλεπόμενη από τις διατάζεις της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Ν. 2683/1999 άδεια. Επίσης οι αστυνομικοί που πάσχουν ή έχουν τέκνα που πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή τα τέκνα των χρήζουν περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Τα νοσήματα που απαιτούν περιοδική νοσηλεία και για τα οποία προβλέπεται η άδεια του προηγούμενου εδαφίου αναφέρονται στις διατάξεις της υπ' αριθ. Φ. 400/39/5521 Σχ. 149 από 19.2.1998 απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Πρόνοιας (Β' 235)".

2. Στις μητέρες αστυνομικούς που έχουν τέκνα ηλικίας κάτω των έξι ετών επιτρέπεται να χορηγείται, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού του Σώματος, άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι δύο έτη συνολικά και μέχρι ένα έτος για κάθε επιπλέον τέκνο.

3. Αστυνομικοί που εργάζονται ως χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστες ακτινολογικών εργαστηρίων και ραδιοφυσικοί (χειριζόμενοι ραδιοϊσότοπα) ή σε ακτινολογικά εργαστήρια δικαιούνται κατ' έτος μηνιαίας άδειας επικίνδυνης εργασίας με αποδοχές.

4. Στους εργαζόμενους μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής χορηγείται ανά δίμηνο μια ημέρα άδειας με αποδοχές. Το δικαίωμα αυτό χάνεται αν δεν ασκηθεί εντός του συγκεκριμένου διμήνου.

5. Γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας 16 ετών τα οποία είναι μαθητές στοιχειώδους, μέσης γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασίας τους μέχρι τη συμπλήρωση 4 εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακού έτους για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους προς παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους.

6. Αστυνομικοί που είναι σύζυγοι μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι υπηρετούν στο εξωτερικό, μπορούν να ζητήσουν άδεια, χωρίς αποδοχές. Η άδεια αυτή χορηγείται με απόφαση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία έτη, ανεξάρτητα αν χορηγηθεί εφάπαξ ή τμηματικά.

7. Αρμόδιοι για την έγκριση χορήγησης των προβλεπόμενων από τις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, αδειών είναι οριζόμενοι στο άρθρο 14 του παρόντος διατάγματος.

8. Ο χρόνος των αδειών που προβλέπονται από τις παραγράφους 2 και 6 του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις.

9. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται στους δικαιούμενους πέραν των προβλεπομένων από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος αδειών".

ΑΡΘΡΟ 11

Ολιγόωρη άδεια

1. Η ολιγόωρη άδεια είναι διάρκειας μέχρι 3 ωρών και χορηγείται στο αστυνομικό προσωπικό κατά το χρόνο που εκτελεί υπηρεσία, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του, κατά την κρίση του διοικητή ή προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

2. Οι άδειες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 9 ώρες το μήνα.

ΑΡΘΡΟ 12

Αποστολή, περιορισμός και ανάκληση αδειών.

1. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, σε περιπτώσεις όλως εξαιρετικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και για όσο χρόνο διαρκούν οι ανάγκες αυτές, μπορεί, με πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, να αναστέλλει τη χορήγηση των αδειών να περιορίζει τη διάρκεια αυτών ή να ανακαλεί τις άδειες που έχουν χορηγηθεί.

2. Δεν χορηγούνται άδειες, εκτός των αναρρωτικών, των αδειών κύησης και λοχείας και των ειδικών αδειών εξετάσεων, κατά την περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών και για όσο χρόνο ορίζεται από την Εκλογική Νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή οι άδειες που διανύονται, εκτός των αναρρωτικών, αδειών κύησης και λοχείας, εκπαιδευτικών για την αλλοδαπή και ειδικών αδειών εξετάσεων, ανακαλούνται αυτεπάγγελτα και οι αδειούχοι υποχρεούνται να επανέλθουν, χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην Υπηρεσία τους. Σ' εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα της προεκλογικής περιόδου άδεια από τον Αρχηγό του Σώματος, εκτός αν το θέμα αυτό ρυθμίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.

3. Όλες οι χορηγούμενες άδειες καταχωρούνται στα ατομικά βιβλιάρια του Προσωπικού, πλην των κανονικών με πλήρεις αποδοχές και των βραχειών.

ΑΡΘΡΟ 13

Προγραμματισμός κανονικών αδειών.

Με το άρθρο 5 του Π.Δ. 202/13-17 Απρ. 1989, ΦΕΚ Α' 97, ορίστηκε ότι: "Όπου από τις διατάξεις των άρθρ. 13 και 14 του Π.Δ. 27/1986 (ΦΕΚ Α'11) δεν προβλέπονται αρμόδιοι για τον προγραμματισμό και την έγκριση χορήγησης των αδειών του αστυνομικού προσωπικού, αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τους αξιωματικούς διοικητές Υπηρεσιών για το προσωπικό των Υπηρεσιών τους. Για τα ίδια θέματα των αδειών των διοικητών, αρμόδιοι καθίστανται οι διευθυντές ή διοικητές των προϊσταμένων τους Υπηρεσιών".

1. Οι κανονικές άδειες του αστυνομικού προσωπικού προγραμματίζονται μέσα στο ημερολογιακό έτος που ανάγονται, είτε ολόκληρες, είτε τμηματικά.

2. Ο προγραμματισμός των αδειών αυτών γίνεται το μήνα Δεκέμβριο για το επόμενο ημερολογιακό έτος και συντάσσονται σχετικοί πίνακες χωριστά για τους Αξιωματικούς και Ανθυπαστυνόμους και χωριστά για τους Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες.

3. Κατά τον προγραμματισμό των αδειών αυτών λαμβάνονται υπόψη:

α) Οι υπηρεσιακές ανάγκες.

β) Οι προτιμήσεις του αστυνομικού προσωπικού, ως και οι λόγοι που επιβάλλουν αυτές και διατυπώνονται έγκαιρα με έγγραφη αναφορά του.

γ) Τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρ. 2 του παρόντος ποσοστά του αστυνομικού προσωπικού, που μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα σε κανονική άδεια.

δ) Η χρονική περίοδος λήψης της κανονικής άδειας το προηγούμενο έτος.

ε) Γι' αυτούς που ζητούν την κανονική τους άδεια, τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, προγραμματίζεται υποχρεωτικά ένα 20ήμερο, με το οποίο λαμβάνονται και οι ημέρες πορείας, εφόσον ζητηθούν, σε μία από τις εξής περιόδους: 15/6-8/7, 9/7-1/8, 2/8-25/8, 26/8-18/9. Το υπόλοιπο της κανονικής άδειας προγραμματίζεται σε χρόνο, που δεν συμπίπτει με τις προηγούμενες δ' περιόδους. Αν όμως οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν μπορεί να χορηγηθεί ολόκληρη η κανονική άδεια κατά το από 15/6-18/9 χρονικό διάστημα.

στ) Κατά το χρονικό διάστημα 15/6-18/9 δεν προγραμματίζονται κανονικές άδειες στο αστυνομικό προσωπικό την ίδια περίοδο, που έλαβε τούτο άδεια το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, εκτός αν οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν.

ζ) Για το αστυνομικό προσωπικό, που πάσχει από παθήσεις και έχει ανάγκη ειδικής θεραπείας (λουτροθεραπείας, υδροθεραπείας, αεροθεραπείας κ.λπ.) προγραμματίζεται, εφόσον το ζητεί, ολόκληρη η κανονική του άδεια, τους πιο πάνω μήνες. Η ανάγκη αυτή της ειδικής θεραπείας πιστοποιείται από βεβαίωση της οικείας επιτροπής αναρρωτικών αδειών. Η χρησιμοποίηση της άδειας αυτής για το σκοπό που χορηγήθηκε αποδεικνύεται με βεβαίωση της Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την ειδική θεραπεία.

4. Ο προγραμματισμός των κανονικών αδειών του αστυνομικού προσωπικού γίνεται:

α) Από τα γραφεία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και των Προϊσταμένων των Κλάδων για το προσωπικό αυτών.

β) Από το γραφείο του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για τους προϊσταμένους των Κλάδων, τους περιφερειακούς Επιθεωρητές και Επόπτες, τους Διευθυντές των Γενικών Αστυνομικών Δ/νσεων Αττικής και Θεσ/νίκης, τους Δ/ντές των Υπηρεσιών Ασφαλείας Προέδρου της Δημοκρατίας, Βουλής των Ελλήνων και Προέδρου της Κυβέρνησης, το Δ/ντή της Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης και το προσωπικό του γραφείου αυτού (Αρχηγού).

γ) Από τα γραφεία των περιφερειακών εποπτών για το προσωπικό τους.

δ) Από τα γραφεία των περιφερειακών επιθεωρητών για τους Δ/ντές των Αστυνομικών Δ/νσεων των νομών που υπάγονται σ' αυτούς και το προσωπικό των γραφείων αυτών.

ε) Από τις Διευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις των Κλάδων για το προσωπικό των Τμημάτων τους.

στ) Από τις Υπηρεσίες Ασφαλείας, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Κυβερνήσεως και του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων για το προσωπικό των Υπηρεσιών τους.

ζ) Από τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων και τα Παραρτήματά τους, για το προσωπικό της δύναμής τους.

η) Από την Υποδ/νση Τεχνικών Εφαρμογών Βόρειας Ελλάδας, για το προσωπικό της δύναμής της.

θ) Από τις διευθύνσεις των Γενικών Δ/νσεων Αττικής και Θεσ/νίκης, για το προσωπικό των Επιτελείων τους, τους Δ/ντές Υποδ/νσεων, καθώς και τους Δ/κες των Αστυνομικών Τμημάτων.

ι) Από τα Αστυνομικά Τμήματα των Γενικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσ/νίκης, για το προσωπικό της δύναμής τους.

ια) Από τις διευθύνσεις των Νομών για το προσωπικό της δύναμής τους και τους Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων Τάξης.

ιβ) Από τα Αστυνομικά Τμήματα Τάξης των Διευθύνσεων των Νομών, για το προσωπικό της δύναμής τους, καθώς και για το προσωπικό τυχόν υφισταμένων τους Υπηρεσιών.

5. Οι πίνακες προγραμματισμού, μετά τη σύνταξή τους, εφόσον αφορούν υφιστάμενες Υπηρεσίες κοινοποιούνται σ' αυτές και ανακοινώνονται ενυπόγραφα στο προσωπικό.

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρ. 2 του παρόντος, η κανονική άδεια χορηγείται υποχρεωτικά κατά το χρόνο προγραμματισμού της και ύστερα από αναφορά του ενδιαφερομένου. Εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υπηρεσιακοί, κατά την κρίση του αρμόδιου για την έγκριση χορήγησης της άδειας, η άδεια αυτή μπορεί να ανασταλεί, για χρονικό διάστημα μέχρι 5 ημέρες. Επίσης αν για οποιοδήποτε λόγο, δεν χορηγηθεί η κανονική άδεια κατά το χρόνο του προγραμματισμού της χορηγείται αμέσως, όταν εκλείψουν οι λόγοι. Αυτοί που δεν υποβάλλουν, κατά τα παραπάνω, αναφορά για την χορήγηση της προγραμματισμένης κανονικής άδειας, λαμβάνουν αυτή όταν το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Τέλος, αυτοί που διακόπτουν, με πρωτοβουλία τους την κανονική τους άδεια λαμβάνουν το υπόλοιπό της σε χρόνο που επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες.

7. Όσοι από το αστυνομικό προσωπικό μετατίθενται ή αποσπώνται και δεν έχουν λάβει την κανονική τους άδεια, λαμβάνουν αυτή, από τη νέα τους Υπηρεσία, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, για τον οποίο γίνεται μνεία στο σχετικό φύλλο πορείας, έστω και καθ' υπέρβαση των ποσοστών της παρ. 7 του άρθρ. 2 του παρόντος.

8. Αναπρογραμματισμός κανονικών αδειών επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 12 του παρόντος και όταν πρόκειται για αμοιβαίο αναπρογραμματισμό.

ΑΡΘΡΟ 14

Αρμόδιοι για την έγκριση χορήγησης αδειών.

Με το άρθρο 5 του Π.Δ. 202/13-17 Απρ. 1989, ΦΕΚ Α' 97, ορίστηκε ότι: Όπου από τις διατάξεις των άρθρ. 13 και 14 του Π.Δ. 27/1986 (ΦΕΚ Α' 11) δεν προβλέπονται αρμόδιοι για τον προγραμματισμό και την έγκριση χορήγησης των αδειών του αστυνομικού προσωπικού, αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τους αξιωματικούς διοικητές Υπηρεσιών για το προσωπικό των Υπηρεσιών τους. Για τα ίδια θέματα των αδειών των διοικητών, αρμόδιοι καθίστανται οι διευθυντές ή διοικητές των προϊσταμένων τους Υπηρεσιών".

1. Αρμόδιοι για την έγκριση χορήγησης κανονικής άδειας, κανονικής με μειωμένες αποδοχές, βραχείας, αναρρωτικής και άδειας κύησης και λοχείας για την ημεδαπή και αλλοδαπή καθώς και ειδικής άδειας εξετάσεων για την ημεδαπή είναι οι ακόλουθοι:

α) Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, για τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και για το προσωπικό του γραφείου του.

β) Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης, για το προσωπικό του γραφείου του.

γ) Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, για τους προϊσταμένους των Κλάδων, για τους περιφερειακούς Επιθεωρητές και Επόπτες, τους Δ/ντές Γενικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσ/νίκης, τους Διευθυντές των Υπηρεσιών Ασφαλείας Προέδρου της Δημοκρατίας, Βουλής των Ελλήνων και Προέδρου της Κυβερνήσεως, το Δ/ντή της Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης και το προσωπικό του γραφείου του (Αρχηγού).

δ) Οι Προϊστάμενοι των Κλάδων για τους Διευθυντές Διευθύνσεων του Κλάδου τους και για το προσωπικό των γραφείων τους.

ε) Οι περιφερειακοί επόπτες για το προσωπικό των γραφείων τους.

στ) Οι περιφερειακοί Επιθεωρητές, για τους Διευθυντές των Δ/νσεων των Νομών που υπάγονται σ' αυτούς και το προσωπικό των γραφείων τους.

ζ) Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων για τους Αξιωματικούς και Ανθυπαστυνόμους της Διεύθυνσής τους.

η) Οι Τμηματάρχες των Διευθύνσεων των Κλάδων για τους Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες του Τμήματός τους.

θ) Οι διευθυντές των υπηρεσιών Ασφαλείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Κυβερνήσεως και του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και ο Δ/ντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης για το προσωπικό των Υπηρεσιών τους.

ι) Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας για τους Διοικητές των Σχολών της Ακαδημίας.

ια) Οι Διοικητές των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων και των Παραρτημάτων αυτών καθώς και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Αθλητισμού και Μουσικής για το προσωπικό της δύναμής τους. Ο Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων είναι αρμόδιος και για τους Διοικητές των Παραρτημάτων της Σχολής, τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών Αθλητισμού και Μουσικής, καθώς και τον ιερέα της Θρησκευτικής Υπηρεσίας.

ιβ) Ο Δ/ντής Υποδ/νσης Τεχνικών Εφαρμογών Βόρειας Ελλάδας, για το προσωπικό της Υποδ/νσής του.

ιγ) Οι Δ/ντές των Γενικών Αστυνομικών Δ/νσεων Αττικής και Θεσ/νίκης, για τους Δ/ντές των Δ/νσεών τους και το προσωπικό των Γραφείων τους.

ιδ) Οι Δ/ντές Δ/νσεων των Γενικών Δ/νσεων Αττικής και Θεσ/νίκης, για το προσωπικό της Δ/νσής τους, τους Δ/ντές των Υποδ/νσεων και τους Δ/τές των Αστυνομικών Τμημάτων.

ιε) Οι Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων των Γενικών Δ/νσεων Αττικής και Θεσ/νίκης, για το προσωπικό του τμήματός τους.

ιστ) Οι Δ/ντές των Δ/νσεων των Νομών, για το προσωπικό του Επιτελείου τους και τους Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων Τάξης.

ιζ) Οι Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων Τάξης των Δ/νσεων των Νομών,για το προσωπικό των Τμημάτων τους και των Αστυνομικών Σταθμών που υπάγονται σ' αυτά.

2. Για την έγκριση χορήγησης των παραπάνω αδειών στο αστυνομικό προσωπικό που είναι αποσπασμένο αρμόδιοι είναι οι εξής:

α) Η αρμόδια Ελληνική διπλωματική ή Προξενική Αρχή της Αλλοδαπής για τους αποσπασμένους στις Υπηρεσίες αυτές.

β) Οι Αρμόδιοι Διοικητές των Υπηρεσιών, στη δύναμη των οποίων οργανικά ανήκουν, για τους αποσπασμένους σε Στρατιωτικές και πολιτικές Υπηρεσίες της Χώρας, μετά από πρόταση των Υπηρεσιών αυτών.

γ) Οι αρμόδιοι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Σώματος στη δύναμη των οποίων είναι αποσπασμένοι, για τους αποσπασμένους σε Υπηρεσίες του Σώματος.

ΑΡΘΡΟ 15

Αίτηση για την έγκριση χορήγησης αδειών.

1. Η εκτός χρόνου προγραμματισμού κανονική άδεια, η κανονική με μειωμένες αποδοχές, η βραχεία, η εκπαιδευτική για την ημεδαπή και αλλοδαπή, η μακράς διαρκείας για την αλλοδαπή και η ειδική άδεια εξετάσεων, χορηγούνται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, η έγκριση χορήγησης μπορεί να ζητηθεί και με σήμα, επακολουθεί δε και υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 16

Υπολογισμός αδειών - Ημέρες πορείας.

1. Οι ημέρες άδειας υπολογίζονται σύμφωνα με το ισχύον ημερολόγιο.

2. Στις ημέρες άδειας δεν υπολογίζονται οι απαραίτητες για την μετάβαση στον τόπο της άδειας και επάνοδο του αστυνομικού ημέρες πορείας. Αυτές καθορίζονται πάγια ως εξής:

α) 4 ημέρες, για οποιοδήποτε τόπο ή τόπους διάνυσης της άδειας στην αλλοδαπή.

3. Οι ημέρες πορείας χορηγούνται στις κανονικές, στις βραχείες και στις αναρρωτικές άδειες. Σε περίπτωση χορήγησης αναρρωτικών αδειών περισσοτέρων της μιας μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, 4 ημέρες πορείας χορηγούνται μόνο στην πρώτη. Για τις υπόλοιπες που διανύονται εκτός της έδρας της Υπηρεσίας, είτε ολόκληρες, είτε τμηματικά, χορηγούνται οι πράγματι απαιτούμενες ημέρες πορείας για τη μετάβαση και επάνοδο, κατά την κρίση του αρμόδιου για την έγκριση χορήγησης της άδειας.

4. Όταν οι κανονικές ή βραχείες άδειες χορηγούνται τμηματικά, ημέρες πορείας λαμβάνονται μία φορά για κάθε μία από τις άδειες αυτές. Σε περίπτωση που οι παραπάνω άδειες χορηγούνται η μία συνέχεια της άλλης ή ζητείται παράταση άδειας που διανύεται, οι ημέρες πορείας υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε μία με τον περιορισμό του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Επίσης σε περίπτωση, που χορηγούνται τμηματικά οι παραπάνω άδειες και ζητούνται ημέρες πορείας, αυτές λαμβάνονται και αν ακόμη υπερβαίνουν τις ημέρες άδειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 17

Φύλλο άδειας - Υποχρεώσεις αδειούχων - Παρατάσεις αδειών – Κυρώσεις

1. Ο αδειούχος εφοδιάζεται από την Υπηρεσία, που χορηγεί την άδεια, με σχετικό φύλλο άδειας, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτότητάς του το είδος και τη διάρκεια της άδειας, τον τόπο ή τόπους διάνυσης της άδειας, τον αριθμό της εγκριτικής διαταγής, τις τυχόν ημέρες πορείας, καθώς και την ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της άδειας.

2. Το φύλλο άδειας θεωρείται για την αναχώρηση του ενδιαφερόμενου από την Υπηρεσία χορήγησης αυτού και παραδίδεται σ' αυτόν την προηγούμενη της αναχώρησης ημέρας από την Γραμματεία της Υπηρεσίας ή τον Αξιωματικό Υπηρεσίας. Επίσης το φύλλο άδειας μετά την επάνοδο του αδειούχου παραδίδεται στον Αξιωματικό Υπηρεσίας για τη θεώρηση και προώθησή του στο αρμόδιο γραφείο.

3. Η πιστοποίηση της μετάβασης του αδειούχου στους τόπους διάνυσης της άδειας προκύπτει από δήλωσή του, η οποία γίνεται, μετά την επάνοδό του, επί του φύλλο άδειας. Προκειμένου για την αλλοδαπή η παραπάνω πιστοποίηση προκύπτει από τις θεωρήσεις εισόδου - εξόδου επί του διαβατηρίου ή φύλλου άδειας.

4. Ο αδειούχος, στην αναφορά ή αίτηση χορήγησης άδειας, υποχρεούται να αναγράφει τους τόπους και τις ακριβείς διευθύνσεις διάνυσης της άδειας, καθώς και αριθμούς τηλεφώνου, για τυχόν αναζήτησή του σε περίπτωση ανάγκης. Αλλαγή του τόπου ή της διεύθυνσης διάνυσης της άδειας επιτρέπεται μετά από προφορική ενημέρωση της Υπηρεσίας του αδειούχου.

5. Αυτός που επανέρχεται από άδεια οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία του μέχρι την 24η ώρα της ημερομηνίας λήξης της άδειάς του και να λάβει γνώση της υπηρεσίας που θα εκτελέσει την επόμενη ημέρα, η οποία δεν μπορεί να αρχίζει πριν από την 06.00' ώρα.

ΑΡΘΡΟ 18

Παράταση άδειας.

1. Παράταση της διανυόμενης άδειας επιτρέπεται, κατά την κρίση του αρμόδιου για την έγκρισή της, μόνο στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρ. 4 του παρόντος.

2. Αυτός που διανύει άδεια και έχει ανάγκη παράτασής της, υποβάλλει μέσω της αρμόδιας τοπικής Υπηρεσίας του Σώματος και με το ταχύτερο μέσο, σχετική αίτηση προς την Υπηρεσία που χορήγησε την άδεια. Η αίτηση παράτασης πρέπει να υποβάλλεται έγκαιρα, ώστε να παρέχεται στην Υπηρεσία ανάλογος χρόνο για απάντηση πριν από τη λήξη της διανυόμενης άδειας. Η απάντηση, θετική ή αρνητική, δίδεται στον ενδιαφερόμενο μέσω της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας του Σώματος, η οποία σε θετική περίπτωση καταχωρεί σχετική πράξη στο φύλλο άδειας.

ΑΡΘΡΟ 19

Ασθένεια αδειούχων.

1. Αδειούχος που διανύει οποιαδήποτε άδεια και δεν μπορεί λόγω ασθένειας να επανέλθει έγκαιρα στην υπηρεσία του παρουσιάζεται ή ειδοποιεί για την ασθένειά του την επιτόπια αρμόδια υπηρεσία του Σώματος, η οποία φροντίζει αμέσως για την εξέτασή του. Η εξέταση αυτή γίνεται με έγγραφη παραγγελία της Υπηρεσίας από ιατρό που εκτελεί την Υγειονομική Υπηρεσία του Σώματος.

2. Ο ιατρός, αφού εξετάσει τον αδειούχο, γνωματεύει έγγραφα ως ακολούθως:

α) Αν μπορεί να ταξιδεύσει και επανέλθει στην υπηρεσία του, χωρίς βλάβη της υγείας του.

β) Αν έχει ανάγκη νοσηλείας στην οικία του, εφόσον η μετακίνησή του για μετάβαση στην Υπηρεσία του μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία του, αλλά δεν χρειάζεται νοσοκομειακή περίθαλψη.

γ) Αν έχει ανάγκη νοσοκομειακής περίθαλψης.

3. Η Υπηρεσία, που ζήτησε την εξέταση του ασθενή κατά τα ανωτέρω και ανάλογα με την γνωμάτευση του ιατρού, ενεργεί ως εξής:

α) Στην α' περίπτωση διατάσσει τον αδειούχο να επανέλθει κανονικά στην Υπηρεσία του.

β) Στην β' περίπτωση θεωρεί τη γνωμάτευση του ιατρού για το γνήσιο της υπογραφής του και την αποστέλλει στην Υπηρεσία που χορήγησε την άδεια. Παράλληλα καταχωρεί και σχετική πράξη στο φύλλο άδειας για τη δικαιολόγηση των ημερών νοσηλείας του αδειούχου στην οικία του και ενημερώνει με σήμα την Υπηρεσία του. Στην περίπτωση αυτή η άδεια δεν διακόπτεται.

γ) Στην γ' περίπτωση φροντίζει για την εισαγωγή του αδειούχου ασθενή στο νοσοκομείο κατά τα οριζόμενα από τις σχετικές διατάξεις για την οργάνωση και λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και ενημερώνει με σήμα την Υπηρεσία του. Στην περίπτωση αυτή η άδεια διακόπτεται, εκτός της αναρρωτικής. Μετά την έξοδο του αδειούχου από το Νοσοκομείο και εφόσον αυτός δεν έλαβε αναρρωτική άδεια, μπορεί να συνεχίσει την άδεια που διακόπηκε, σε περίπτωση όμως που έλαβε αναρρωτική άδεια, το υπόλοιπο της αδείας που διακόπηκε, ακυρώνεται αυτοδίκαια. Στις περιπτώσεις αυτές, η αρμόδια Υπηρεσία ενεργεί σχετική πράξη στο φύλλο άδειας και ενημερώνει με σήμα την Υπηρεσία του αδειούχου.

4. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και για τους μαθητές των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.

ΑΡΘΡΟ 20

Απώλεια δικαιώματος για λήψη κανονικής και βραχείας άδειας.

Αυτός που δεν κάνει χρήση της κανονικής και βραχείας άδειας, μέσα στις προθεσμίες που τάσσουν η παρ. 4 του άρθρ. 2 και η παρ. 1 του άρθρ. 4, αντίστοιχα, του παρόντος, χάνει το δικαίωμα που έχει και δεν επιτρέπεται να προστεθούν οι άδειες αυτές στις αντίστοιχες άδειες του επόμενου έτους. Αν οι παραπάνω άδειες δεν χορηγηθούν για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρ. 12 του παρόντος, τότε επιτρέπεται να προστεθούν αυτές στις αντίστοιχες άδειες επόμενου έτους.

ΑΡΘΡΟ 21

Εμφάνιση αδειούχου ενώπιον δικαστηρίου.

1. Αυτοί που υποχρεούνται να εμφανιστούν. κατά τη διάρκεια της άδειας τους ως μάρτυρες ή κατηγορούμενοι ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή ανακριτικής αρχής, μετά από νόμιμη κλήτευσή τους, οφείλουν ν' αναφέρουν σχετικά στην Υπηρεσία τους πριν από τη λήψη της άδειας, με την αίτηση ή αναφορά για τη χορήγησή της. Όσοι παραλείπουν την παραπάνω υποχρέωση, υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο.

2. Αν η άδεια ζητηθεί μέσα στο χρόνο του προγραμματισμού και αυτός που την ζητεί έχει κλητευθεί, κατά τα παραπάνω, ενώπιον αρχής που εδρεύει σε τόπο, διαφορετικό από εκείνο που θα διανύσει την άδεια, αναστέλλεται η χορήγησή τους, αν όμως ο αδειούχος έχει κλητευθεί σε ημερομηνία που είναι μέσα στο πρώτο 5νθήμερο από την έναρξη της άδειας που χορηγείται αυτή αμέσως μετά την εξέτασή του. Σ' όλες τις άλλες περιπτώσεις κλήτευσης η προγραμματισμένη άδεια χορηγείται κανονικά και εφαρμόζεται, ως προς την εμφάνιση του κλητευομένου αδειούχου, η παρ. 5 αυτού του άρθρου.

3. Αν η άδεια, κατά την περίπτωση της κλήτευσης, ζητείται εκτός του χρόνου προγραμματισμού, χορηγείται αυτή κατά την κρίση του αρμόδιου για τη χορήγηση με τον περιορισμό της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

4. Αν η κλήτευση δεν έχει γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 215 παρ. 3 του Κ.Π.Δ., ήτοι κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Προέδρου του Δικαστηρίου κ.λπ., η Υπηρεσία επανυποβάλλει την κλήση στον αρμόδιο εισαγγελέα, αναφέρει σ' αυτόν ότι ο προσκαλούμενος στην ημερομηνία κλήτευσης του θα βρίσκεται σε άδεια εκτός της έδρας του δικαστηρίου και ζητεί να διευκρινισθεί αν η εξέταση του καλούμενου κρίνεται αναγκαία. Σε θετική απάντηση η κλήση επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο και αν αυτός έχει αναχωρήσει σε άδεια, διαβιβάζεται αρμόδια για την επίδοση.

5. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 εδάφιο δεύτερο, 3 και 4 εδάφιο δεύτερο, του άρθρου αυτού ο αδειούχος οφείλει να διακόψει την άδειά του και να παρουσιασθεί στο δικαστήριο ή την ανακριτική αρχή που τον καλεί, μετά δε την εξέτασή του μπορεί να συνεχίσει τη διάνυση της άδειάς του. Στις περιπτώσεις αυτές ο αδειούχος εφοδιάζεται με σχετικό φύλλο πορείας από την επιτόπια Υπηρεσία του Σώματος, προς δικαιολόγηση των οδοιπορικών του εξόδων.

ΑΡΘΡΟ 22

Άδειες αστυνομικού προσωπικού, που προσωρινά μετακινείται, μετατίθεται ή εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίκη ή διοικητική εξέταση.

1. Στους μετακινούμενους προσωρινά για εκτέλεση υπηρεσίας καθώς και στους μετατιθέμενους δεν χορηγούνται κατ' αρχήν άδειες, εκτός των αναρρωτικών. Κατ' εξαίρεση χορηγείται στους μετατιθεμένους η προγραμματισμένη κανονική άδεια, εφόσον ο χρόνος διάνυσής της καλύπτεται από την προθεσμία αναχώρησής τους.

2. Επίσης, σ' αυτούς που σε βάρος τους εκκρεμεί σοβαρή ποινική δίκη ή διοικητική εξέταση, μπορεί η Υπηρεσία να αρνηθεί την χορήγηση κάθε άδειας, εκτός της αναρρωτικής.

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις χορηγούνται άδειες αν συντρέχουν οι εξαιρετικοί λόγοι της παρ. 3 του άρθρ. 4 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 23

Περιβολή αδειούχων - Παράδοση οπλισμού.

1. Οι αδειούχοι μπορούν να φέρουν είτε στολή, είτε πολιτική ενδυμασία. Όσοι φέρουν στολή οφείλουν να συμμορφώνονται με τις σχετικές για τη στολή ισχύουσες διατάξεις.

2. Οι μαθητές των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οικείες διατάξεις των Σχολών τους.

3. Οι αρχιφύλακες και αστυφύλακες, που αναχωρούν σε οποιαδήποτε άδεια, παραδίδουν στον Αξιωματικό Υπηρεσίας τον οπλισμό τους, ο οποίος καταχωρεί σχετική εγγραφή στο βιβλίο συμβάντων και παραδίδει αυτόν για φύλαξη στο Διαχειριστή της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 24

Κυρώσεις.

1. Οι αδειούχοι οφείλουν να επανέλθουν έγκαιρα στην Υπηρεσία τους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρ. 17 του παρόντος. Οι μη επανερχόμενοι έγκαιρα στην Υπηρεσία τους υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο. Για βραδύτητα μεγαλύτερη από 24 ώρες υπόκεινται επιπλέον και σε κράτηση των αποδοχών των αντιστοίχων ημερών απουσίας, σύμφωνα με το άρθρ. 36 παρ. 2 εδάφ. α' του Ν. 1481/84. Στην περίπτωση αυτή οι ημέρες απουσίας δεν θεωρούνται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και καταχωρίζονται στο ατομικό βιβλιάριο του αδειούχου. Δεν θεωρείται υπέρβαση άδειας η βραδύτητα, που προέρχεται από ανώτερη βία (διακοπή συγκοινωνιών λόγω καιρικών συνθηκών, απεργίας κ.λπ.). Οι λόγοι ανώτερης βίας πιστοποιούνται από την αρμόδια τοπική Υπηρεσία του Σώματος ή από το οικείο Λιμεναρχείο με σχετική καταχώρηση στο φύλλο άδειας. Στην περίπτωση αυτή ο αδειούχος παρουσιάζεται στην τοπική Υπηρεσία του Σώματος, από την οποία διατίθεται για εκτέλεση Υπηρεσίας, μέχρι να αρθεί το κώλυμα. Η Υπηρεσία αυτή ενημερώνει με σήμα την Υπηρεσία του αδειούχου και καταχωρεί σχετική πράξη στο φύλλο άδειας για όσες ημέρες απασχόλησε τον αδειούχο. Οι ημέρες αυτές δεν θεωρούνται ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας.

2. Η μη ανεύρεση των αδειούχων στους τόπους που έχουν δηλώσει, ότι θα διανύσουν την άδεια, καθώς και η αλλαγή τόπου ή διεύθυνσης διάνυσης της άδειας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Υπηρεσίας, συνιστούν λόγο πειθαρχικού ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΡΘΡΟ 25

Άδειες εφέδρων και λοιπού προσωπικού.

Οι ανακαλούμενοι στην ενεργό Υπηρεσία του Σώματος έφεδροι, δικαιούνται κανονικής άδειας μετά πάροδο 6μήνου από την ανάκλησή τους. Ο περιορισμός αυτός, δεν ισχύει για τη βραχεία και αναρρωτική άδεια καθώς και για τις εξαιρετικές περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρ. 4 του

παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 26

Άδειες Πολιτικού Προσωπικού - Κοινοτικών φυλάκων και Πυροσβεστικού προσωπικού.

1. Στο Πολιτικό προσωπικό και τους Κοινοτικούς φύλακες, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης χορηγούνται οι προβλεπόμενες από τον Υπαλληλικό Κώδικα και τις σχετικές διατάξεις άδειες για τους δημόσιους υπαλλήλους.

2. Ο προγραμματισμός των κανονικών αδειών και η έγκριση χορήγησης των αδειών γενικά του Πολιτικού Προσωπικού και των Κοινοτικών φυλάκων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 13 και 14 του παρόντος.

3. Οι άδειες του Πυροσβεστικού προσωπικού ρυθμίζονται από τις ισχύουσες για το Πυροσβεστικό Σώμα σχετικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 27

Καταργούμενες διατάξεις.

Από την έναρξη ισχύος του Προεδρικού αυτού Δ/τος καταργούνται:

α) το Β.Δ. της 25/10-4/11/1958 (άρθρ. 137 έως και 154) «Κανονισμός Αστυνομικού Σώματος» (ΦΕΚ Α 187), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 278/81 (ΦΕΚ Α 77) και

β) το Π.Δ. 192/83 «Κανονισμός αδειών προσωπικού Χωροφυλακής» (ΦΕΚ Α 74).

ΑΡΘΡΟ 28

Έναρξη ισχύος.

Η ισχύς του παρόντος Δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.