ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ "ΚΡΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ" PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Δευτέρα, 23 Μάιος 2016 16:01

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 132/16                                                                                             Κομοτηνή,  16 Μαΐου 2016

Προς : Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.
                
ΘΕΜΑ   : Υποβολή προτάσεων για την επιτροπή «Κρίσεις – Προαγωγές».
ΣΧΕΤ.    :  300/1/23 από 04-04-2016 έγγραφό σας


- Σε απάντηση ανωτέρω σχετικής σας αποστέλλουμε την επί του θέματος άποψη της Ε.Α.Υ. Ροδόπης :

Αδυνατούμε να αντιληφθούμε τον λόγο συγκρότησης επιτροπής για την αναθεώρηση των διατάξεων «Κρίσεων και Προαγωγών»
των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, εκ μέρους του Αρχηγείου και μάλιστα με συγκεκριμένη και αποκλειστική
θεματολογία περιοριζόμενη στα εξής :

Α) Διπλή Επετηρίδα Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.
Β) Τρόπος Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης – Προαγωγής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.
Γ) Βαθμολογική Εξέλιξη Ανθυπαστυνόμων Ελληνικής Αστυνομίας.

 

Θεωρούμε ότι μία τέτοια κίνηση θέτει υπό αναθεώρηση τις διατάξεις του υφιστάμενου βαθμολογίου της Ελληνικής Αστυνομίας
με έναν επιλεκτικό τρόπο που αφορά στην εξέλιξη συγκεκριμένων κατηγοριών της ιεραρχίας.

Με δεδομένη, σύμφωνα και με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης την σύνταξη νέου μισθολογίου και με έντονη τη φημολογία περί
πιθανής σύνδεσης αποδοχών με κατεχόμενο βαθμό, ίσως πλέον να είναι αναγκαίο να προηγηθεί η αναθεώρηση του βαθμολογίου,
η οποία θα πρέπει να αφορά το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού και όχι να γίνει επιλεκτικά για κάποιους βαθμούς.

Αυτό που θα πρέπει να διασφαλιστεί προηγουμένως είναι η πρόσληψη αστυνομικού προσωπικού ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω Πανελληνίων
Εξετάσεων, ώστε ακόμη και σε βάθος συγκεκριμένου χρόνου (που απαιτείται) να απαλειφθεί επιτέλους η ύπαρξη διαφορετικών
κατηγοριών και ταχυτήτων Αστυφυλάκων και να επέλθει η ομογενοποίηση στην οποία στόχευε και ο Νόμος 3686/2008 και η ΑΜΕΣΗ
απογραφή των αποφοίτων της Σχολής Αστυφυλάκων του Ν.2226/94 ως Τ.Ε..

Με την παρούσα κατάσταση έχουμε τρείς κατηγορίες Αστυφυλάκων, με τη δική της η κάθε μία βαθμολογική εξέλιξη, ήτοι :

α) Αστυφύλακες Ανακριτικοί Υπάλληλοι του Ν.2226/1994 που προσλήφθηκαν μέσω Πανελληνίων
    Εξετάσεων.
β) Αστυφύλακες μη Ανακριτικοί Υπάλληλοι, απόφοιτοι της Σχολής Αστυφυλάκων που υπήρχε προ
    της εφαρμογής του Ν.2226/94.
γ) Αστυφύλακες που προήχθησαν στον βαθμό αυτό κατ’ εφαρμογή του Ν.3686/2008 και
    προέρχονται από ομογενοποίηση πρώην Συνοριακών Φυλάκων και πρώην Ειδικών Φρουρών.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ :

1)Οι Αστυφύλακες Α.Υ. του Ν.2226/94 να ακολουθούν την βαθμολογική εξέλιξη των αποφοίτων των Σχολών Υπαξιωματικών
του Στρατού, Λιμενικού κ.λ.π., εξομοιούμενης της Σχολής Αστυφυλάκων με αυτές των Σχολών Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων,
Λιμενικού κ.λ.π..

2)Για τους υπαγόμενους στις (β) και (γ) κατηγορίες, να υπάρξει ρύθμιση ώστε όσοι από  αυτούς έχουν λιγότερα από 25 έτη
πραγματικής υπηρεσίας, να υπάρξει ρύθμιση για την υποχρεωτική απόκτηση της ιδιότητας του Α.Υ. με την παρακολούθηση
Σχολής Α.Υ. που θα συσταθεί για τις ανάγκες αυτές (και θα λειτουργεί μέχρις ότου υφίσταται η ανάγκη λειτουργίας της)
ως ένα μεταβατικό στάδιο. Η εισαγωγή να γίνεται άνευ εξετάσεων και η διάρκεια φοίτησης προτείνεται να είναι τουλάχιστον
τριών μηνών. Οι απόφοιτοι μετά την έξοδό τους να αποκτούν την ιδιότητα του Α.Υ. και η περαιτέρω βαθμολογική εξέλιξή τους
(από τον κατεχόμενο κατά την είσοδό τους στην Σχολή βαθμό) να ακολουθεί τα προτεινόμενα στην παράγραφο (1).
Για τους υπαγόμενους στις (β) και (γ) κατηγορίες, οι οποίοι έχουν περισσότερα από 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας και δεν
επιθυμούν την απόκτηση της ιδιότητας του Α.Υ., προτείνεται η προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό να γίνεται ως εξής :
Υπαρχ/κα : με την συμπλήρωση 12 ετών πραγματικής υπηρεσίας.
Αρχ/κα : με την συμπλήρωση 15 ετών πραγματικής υπηρεσίας.
Ανθ/μου : με την συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας.
Υ/Β΄ : ένα μήνα πριν την αποστρατεία τους, είτε λόγω συμπλήρωσης 40ετίας (συμπεριλαμβανομένης της μάχιμης πενταετίας)
ή λόγω συμπλήρωσης απαιτούμενου προς συνταξιοδότηση χρόνου ή ορίου ηλικίας. Οι ανωτέρω να ασκούν καθήκοντα Αστυφύλακα
μη Α.Υ. και κατέχουν οργανική θέση μέχρι και Αρχ/κα μη Α.Υ..

3)Η διάρκεια φοίτησης στην Σχολή Αστυφυλάκων του Ν.2226/94 να αυξηθεί και να προσδιοριστεί στα τρία έτη (6 εξάμηνα).

4)Στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας να έχουν δικαίωμα εισαγωγής ΜΟΝΟ εκ του Σώματος προερχόμενοι υποψήφιοι.
Η εισαγωγή σε αυτήν να γίνεται αποκλειστικά μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων στις οποίες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι
έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία στο Σώμα, εξαιρουμένου του χρόνου φοίτησης στην Σχολή Αστυφυλάκων και διατηρουμένου
του ισχύοντος ηλικιακού ορίου.

•Οι εξετάσεις για την προαγωγή σε Αρχ/κα να καταργηθούν ομοίως και η Τ.Ε.Μ.Α.. Οι ήδη υπάρχοντες απόφοιτοι της Τ.Ε.Μ.Α.
ακολουθήσουν την βαθμολογική εξέλιξη των αποφοίτων της Σχολής Αξιωματικών, ως ένα μεταβατικό στάδιο που θα ισχύσει ως
την αποστρατεία όλων των ανωτέρω.
•Οι εξομοιούμενοι με τους Υπαξιωματικούς του Στρατού, Λιμενικού κ.λ.π. και ακολουθούντες την βαθμολογική εξέλιξη των
αποφοίτων των αντίστοιχων Σχολών, με την συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για την προαγωγή τους από τον βαθμό του
Ανθ/μου σε αυτόν του Υ/Β΄, να παρακολουθούν Σχολή Μετεκπαίδευσης διάρκειας δύο μηνών στην οποία θα εισάγονται άνευ εξετάσεων.
•Οι αδικηθέντες από την εφαρμογή του Ν.3686/2008 Ανθ/μοι, να αποκατασταθούν αναδρομικά και να επανέλθει η προ της εφαρμογής
του ανωτέρω Νόμου επετηρίδα τους, για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους αποφοίτους
των υφιστάμενων Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Λιμενικού κ.λ.π..


Εάν αναγκαστικά η Ομοσπονδία μας κρίνει ότι θα πρέπει να απαντήσουμε επί των τριών ερωτημάτων που θέτει στην ανωτέρω
σχετική και να λάβει υπόψη της μόνο την άποψή μας επ’ αυτών, τότε σας υποβάλλουμε και τις σχετικές επί των τιθέμενων
από εσάς ερωτημάτων, προτάσεις μας :

Α) Διπλή Επετηρίδα Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

Είμαστε αντίθετοι στην δημιουργία διπλής επετηρίδας Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, διότι θεωρούμε πως τυχόν εφαρμογή της
θα προκαλέσει επιπλέον ζητήματα και προβλήματα, ακόμη και αδικίες στις κρίσεις και προαγωγές των Αξιωματικών.

Αντ’ αυτής και προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις (όσον αφορά τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των συνταξιοδοτικών
διατάξεων) για Αξιωματικούς των Πανελληνίων Εξετάσεων σε περιπτώσεις αυτεπάγγελτης αποστρατείας τους, όπου εάν διατηρηθούν οι
υφιστάμενες διατάξεις του άρθρου 15 Π.Δ. 24/97 οι ανωτέρω και ειδικά οι προερχόμενοι εξ ιδιωτών θα αποστρατευτούν αυτεπαγγέλτως
έχοντας συμπληρώσει 25 έτη με ό,τι αυτό συνεπάγεται, προτείνουμε την αύξηση του ελάχιστου χρόνου υπηρεσίας των αξιωματικών
αυτοτελώς ως εξής :

Υπαστυνόμος Β΄ : 4 έτη
Υπαστυνόμος Α΄ : 5 έτη
Αστυνόμος Β΄ : 6 έτη
Αστυνόμος Α΄ : 8 έτη
Αστυνομικός Υποδιευθυντής : 5 έτη
Αστυνομικός Διευθυντής : 3 έτη


Β) Τρόπος Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης – Προαγωγής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.
Για τις κρίσεις – προαγωγές των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας πρέπει να  λαμβάνεται υπόψη ένας συνδυασμός κριτηρίων.

Προτείνεται ενδεικτικά:

1)Ο χρόνος υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό
2)Η σειρά που αυτοί επέτυχαν κατά την αποφοίτησή τους από την Σχολή Αξιωματικών
3)Ο χρόνος υπηρεσίας σε συγκεκριμένες θέσεις (για κάποιες θέσεις να προαπαιτείται ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας σε προγενέστερες
συγκεκριμένες θέσεις)
4)Οι σπουδές και οι ειδικές γνώσεις (Πτυχία, Μεταπτυχιακά, Ξένες γλώσσες κ.λ.π.)
5)Η υπηρεσιακή επάρκεια όπως αυτή θα φαίνεται από συγκεκριμένα κριτήρια που θα τεθούν
6)Ένα ποσοστό της τάξης 10-20% της βαθμολογίας – αξιολόγησης να προέρχεται από την αξιολόγηση του προϊσταμένου από το διοικούμενο
(κατά περίπτωση και κατεχόμενη θέση του κρινόμενου) προσωπικό. Το διοικούμενο προσωπικό να καλείται να αξιολογεί τον Διοικητή του
ετησίως καλούμενο να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις- κριτήρια
7)Η επιλογή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και του Υπαρχηγού, τουλάχιστον να γίνεται από διακομματική επιτροπή με
την συμμετοχή επιστημονικών και συνδικαλιστικών εκπροσώπων, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και θα αποφασίζει αξιολογώντας βάσει των
ενδεικτικά προτεινόμενων κριτηρίων ή όποιων άλλων αντικειμενικών κριτηρίων προαποφασιστούν.

    

Γ) Βαθμολογική Εξέλιξη Ανθυπαστυνόμων Ελληνικής Αστυνομίας.

Για την προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων (προερχομένων από προαγωγικές εξετάσεις για την απόκτηση του βαθμού του Αρχιφύλακα)
προτείνεται να αρθεί η συνάρτηση του συνολικού χρόνου υπηρεσίας με αυτόν της παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό και οι
Ανθυπαστυνόμοι να προάγονται στον βαθμό του :

Υπαστυνόμου Β΄ με την συμπλήρωση 8 ετών υπηρεσίας στον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου
Υπαστυνόμου Α΄  με την συμπλήρωση 3 ετών υπηρεσίας στον βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄
Αστυνόμου Β΄ με την συμπλήρωση 4 ετών υπηρεσίας στον βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄
Αστυνόμου Α΄ με την συμπλήρωση 5 ετών υπηρεσίας στον βαθμό του Αστυνόμου Β΄

Οι Αστυνόμοι Α΄ ένα μήνα πριν την αποστρατεία τους, είτε λόγω συμπλήρωσης 40ετίας (συμπεριλαμβανομένης της μάχιμης πενταετίας)
ή λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας, να προάγονται στον βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή.

Οι Ανθυπαστυνόμοι  που η επετηρίδα τους ανατράπηκε βίαια και άδικα λόγω εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3686/2008 (γεγονός που
άνοιξε τον δρόμο  για μία βιομηχανία προσφυγών ) και  με δεδομένο ότι υπήρξε μεγάλος αριθμός δικαίωσης προσφυγών στα Διοικητικά
Δικαστήρια (κάτι που καταδεικνύει περίτρανα το άδικο των διατάξεων του ανωτέρω Νόμου) κρίνεται σκόπιμο να αποκατασταθούν
αναδρομικά προς άρση της αδικίας που υπέστησαν με την προαγωγή νεοτέρων τους Ανθυπαστυνόμων σε Αξιωματικούς...


                                                         ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα                                                      ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης
            6 9 7 7 5 0 0 3 7 4                                                          6 9 7 4 3 2 9 9 7 6