Τράπεζα Αίματος

Τράπεζα Αίματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

Στην Κομοτηνή σήμερα την 17η Απριλίου 2010 συστήνεται Κανονισμός Λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος της «ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ» η οποία υφίσταται στο Σταθμό Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής  «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ».

Άρθρο 1

Σκοπός της ύπαρξης της Τράπεζας Αίματος είναι η ανθρώπινη συμπαράσταση και αλληλεγγύη σε συναδέλφους και άλλους συνανθρώπους μας που χρειάζονται μετάγγιση αίματος.

Άρθρο 2

Μέλη της παραπάνω Τράπεζας μπορεί να είναι τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ροδόπης και όλοι οι εθελοντές αιμοδότες Αστυνομικοί.

Άρθρο 3

Η διαχείριση της παρακαταθήκης των μονάδων αίματος της Τράπεζας γίνεται από Επιτροπή Διαχείρισης, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και ένα [1] μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης, το οποίο ορίζεται από το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίαση της θητείας του. Η θητεία τους είναι διάρκειας ισόχρονης όσο και η θητεία τους στο Δ.Σ. της Ένωσης.

Άρθρο 4

Χρήση της παρακαταθήκης των μονάδων αίματος της Τράπεζας Αίματος μπορούν να κάνουν:

Α. Όλα τα μέλη της Τράπεζας για λογαριασμό τους.

Β. Όλα τα μέλη της Τράπεζας για λογαριασμό συγγενών τους μέχρι Α΄ βαθμού 

Γ. Όλα τα μέλη της Τράπεζας για λογαριασμό των συζύγων τους.

Δ. Όλα τα μέλη της Τράπεζας για λογαριασμό των αδελφών τους.

Επιπλέον, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ροδόπης δύναται να κάνει χρήση της παρακαταθήκης των μονάδων που υφίστανται στην Τράπεζα Αίματος για λογαριασμό πολιτών, εφόσον της ζητηθεί και μόνο μετά από εξέταση του αιτήματος από τη Διαχειριστική Επιτροπή και τη σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία βέβαια δε θα μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) φιάλες και θα γίνεται με τη μορφή δανεισμού σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.  

Άρθρο 5

Η έγκριση για τη χορήγηση ποσότητας αίματος σε κάποιο μέλος της Τράπεζας ή συγγενούς του, εκ μέρους της  Επιτροπής, δίνεται μετά από γραπτή αίτηση του μέλους σε ειδικό έντυπο που φέρει το ονοματεπώνυμό του, την ημερομηνία, τον αριθμό των μονάδων αίματος, την πλήρη διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνό του και τον αριθμό του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας. Σε εξαιρετικά επείγουσες όμως περιπτώσεις, αρκεί και μόνο η τηλεφωνική επικοινωνία του μέλους, που αιτείται τη φιάλη αίματος, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης ή το οριζόμενο προς τούτο μέλος του Δ.Σ., όταν η κρισιμότητα της κατάστασης δεν επιτρέπει την κανονική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα συμπληρώνεται αμέσως μετά.

Άρθρο 6

Τα αδέλφια των μελών της Τράπεζας Αίματος και οι γονείς των συζύγων των μελών της Τράπεζας Αίματος, εξυπηρετούνται από την Τράπεζα όποτε τους παραστεί ανάγκη, αλλά η χορήγηση σ΄ αυτούς μονάδων αίματος γίνεται με τη μορφή του δανεισμού. Δηλαδή υποχρεούνται οι δανειζόμενοι να επιστρέψουν τις μονάδες αίματος, μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα που διαμορφώνεται ως εξής:

α. Μέχρι δύο [2] φιάλες αίματος, επιστροφή σε τέσσερις [4] μήνες από την ημερομηνία δανεισμού.

β. Μέχρι τέσσερις [4] φιάλες αίματος, επιστροφή μέσα σε διάστημα έξι [6] μηνών από την ημερομηνία δανεισμού,  τουλάχιστον του ήμισυ (50%) των φιαλών.Για ποσότητα μεγαλύτερη των τεσσάρων [4] φιαλών, θα αποφασίζει η Διαχειριστική Επιτροπή της Τράπεζας Αίματος της Ένωσης  ή  το Δ.Σ. της Ένωσης, για το χρονικό διάστημα και τον αριθμό των φιαλών αίματοςπου θα επιστραφούν.

Άρθρο 7

Εάν κάποιος από τους συγγενείς των μελών της Τράπεζας Αίματος, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, ενώ έχει δανεισθεί ποσότητα αίματος δεν επιστρέψει ισόποση με τη δανειζόμενη ποσότητα αίματος μέσα στο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο άρθρο 6 του παρόντος, δεν μπορεί στο μέλλον να κάνει χρήση της παρακαταθήκης των μονάδων αίματος της Τράπεζας.

Άρθρο 8

Το Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιεί ή να συμπληρώνει ή να καταργεί μέρος ενός άρθρου ή άρθρο ή άρθρα του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας, που αποτελείται από εννιά [9] άρθρα, ή ακόμα και ολόκληρο τον Κανονισμό, μετά από απόφασή του, σε περίπτωση διαφοροποίησης ή απόκλισης του σκοπού της Τράπεζας Αίματος.

Άρθρο 9

Ως Επιτροπή Διαχείρισης της ανωτέρω Τράπεζας Αίματος ορίζονται η ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα ως Πρόεδρος και ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δημήτριος ως μέλος, για όσο χρόνο διαρκεί και η θητεία τους στο Δ.Σ..

Το Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ δεσμεύεται να γνωστοποιεί εγκαίρως και εγγράφως, κάθε φορά στο μέλλον, τη νέα σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης της Τράπεζας Αίματος [που προκύπτει από το νέο Δ.Σ. της Ένωσης] στα μέλη της και στο Σταθμό Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Κομοτηνής καθώς επίσης να τηρεί στο Αρχείο τις καταστάσεις αιμοδοτών αλλά και διαχείρισης των μονάδων αίματος της Τράπεζας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.Το παρόν εγκρίνεται  με Απόφαση του Δ.Σ. της  «ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ».

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την επομένη της έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο    της Ε. Α. Υ. Ν. Ροδόπης.
                                                     Κομοτηνή, 17-4-2010
                                                               ΤΟ Δ.Σ.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα                                                  ΚΑΛΤΣΑΣ Ιωάννης

Image
Back To Top