Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Άρθρο 1

Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση υπό την επωνυμία "ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ" με έδρα την Κομοτηνή.

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 2

Σκοπός της ένωσης είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Η ένωση απαγορεύεται να ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα, μπορεί όμως χωρίς επιδίωξη κέρδους να συνιστά καταναλωτικούς ή πιστωτικούς συνεταιρισμούς ή να διατηρεί εντευκτήρια και βιβλιοθήκες και να παρέχει μαθήματα επιμόρφωσης των μελών της. Μπορεί επίσης να δημιουργεί ειδικά κεφάλαια για την εξυπηρέτηση ορισμένων εκτάκτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών της.

Η ένωση μπορεί να υποστηρίζει ηθικά και οικονομικά τα μέλη της τα οποία αδίκως διώκονται ποινικώς ή πειθαρχικώς, για αδικήματα που έχουν σχέση με την εκτέλεση της υπηρεσίας και δεν συνιστούν εγκλήματα μεγάλης νομικής διακινδύνευσης και κοινωνικής απαξίας, καλύπτοντας κυρίως περιπτώσεις διώξεων για συνδικαλιστικούς λόγους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.

Η ένωση για την πραγματοποίηση των σκοπών της δικαιούται μεταξύ άλλων: α) Να αναφέρεται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς της, τα μέλη της, τις εργασιακές και γενικότερα επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών της.

β) Να καταγγέλλει και να εγκαλεί στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών ή οργανισμών που αφορούν την ίδια ή τα μέλη της.

Η ένωση και τα μέλη της δεν επιτρέπεται ιδίως:

α) Να συμμετέχουν σε απεργίες, καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων ή να ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών.

β) Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκτός των Διεθνών Αστυνομικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζόμενους.

γ) Να αναμιγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης της υπηρεσίας.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 3

Μέλη της ένωσης μπορούν να εγγραφούν οι εν ενεργεία αστυνομικοί υπάλληλοι της ΕΛ.ΑΣ. όλων των βαθμών, οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσίες που εδρεύουν μέσα στα γεωγραφικά όρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, κατόπιν αιτήσεώς τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. κατά την πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του.

Είσοδος νέων μελών δεν επιτρέπεται να γίνει τον τελευταίο μήνα πριν από τις αρχαιρεσίες.

Τα μέλη αυτά αποτελούν τα τακτικά μέλη κι έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται όταν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ένωση.

Όλα τα μέλη της ένωσης έχουν το δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της ένωσης με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς το Δ.Σ. που είναι υποχρεωμένο να απαντήσει στην πρόταση.

Πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Αστυνομία ή στην Ένωση μπορούν με απόφαση του Δ.Σ. να γίνουν επίτιμα μέλη.

Το μέλος που παραβαίνει τους όρους του καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ή εναντιώνεται στους σκοπούς που επιδιώκει η ένωση, ή προσβάλλει με τη διαγωγή του την αξιοπρέπεια του Αστυνομικού Σώματος παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Οι πειθαρχικές ποινές είναι:

α) γραπτή επίπληξη

β) προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο και

γ) οριστική αποβολή.

Η επίπληξη επιβάλλεται από το πειθαρχικό συμβούλιο, οι δε λοιπές ποινές από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Αστικού Κώδικα. Πριν από την επιβολή οιασδήποτε ποινής ο υπό κατηγορίαν καλείται εγγράφως να απολογηθεί προφορικά ενώπιον του αρμοδίου οργάνου και μόνο σε περίπτωση που εξ απειθείας δεν προσέλθει επιβάλλεται η ποινή.

Τα μέλη της Ένωσης διαγράφονται: α) Με έγγραφη αίτησή τους, η οποία γνωστοποιείται στον πρόεδρο του Δ.Σ. τρεις τουλάχιστον μήνες, πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει δια το τέλος αυτού. Σε περίπτωση υποβολής εκ μέρους του, αιτήσεως επανεγγραφής, το μέλος υποχρεούται να καταβάλει στην ένωση όλες τις εισφορές από την ημερομηνία της διαγραφής του μέχρι και την ημερομηνία της επανεγγραφής του.

β) Με την έξοδό τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία ή σε περίπτωση μετάθεσής τους σε Υπηρεσίες που εδρεύουν εκτός των γεωγραφικών ορίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης.

γ) Σε περίπτωση εγγραφής τους σε άλλη συνδικαλιστική οργάνωση αστυνομικών.

Σε όλες τις περιπτώσεις η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση αφ' ης περιήλθε καθ' οιονδήποτε τρόπο σε γνώση του η κατά τα ανωτέρω αιτία διαγραφή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 4

Πόροι της Ένωσης είναι :

α) Τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές και οι εθελοντικές εισφορές των μελών της.

β) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας της Ένωσης.

γ) Τα έσοδα δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών ως και διαφόρων εκδηλώσεων και εορτών.

Το δικαίωμα εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή κάθε μέλους ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η έκτακτη εισφορά καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.. Οι εισφορές των μελών παρακαρατούνται από τη διαχείριση χρηματικού της υπηρεσίας και αποδίδονται στην ένωση σύμφωνα με σχετικές καταστάσεις μελών που υποβάλλονται σε αυτήν.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 5

Όργανα της Ένωσης είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

δ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο

ε. Γραμματεία Γυναικών

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 6

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της ένωσης και απαρτίζεται από τα τακτικά της μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο κατά το πρώτο (α’) τετράμηνο του έτους. Έκτακτα συνέρχεται, όταν το κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. ή το ζητήσει το ένα δέκατο (1/10) των μελών της Ένωσης με έγγραφη αίτησή του που αναγράφει και τα προς συζήτηση θέματα. Ειδικά για μομφή και παύση του Δ.Σ. η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το ένα τέταρτο (1/4) των μελών. Τα μέλη καλούνται με πρόσκληση 15ημέρες νωρίτερα με μέριμνα του Δ.Σ.. Σε περίπτωση έκτακτης Γ.Σ. ο χρόνος μπορεί να περιοριστεί σε τρεις (3) ημέρες.

Οι προσκλήσεις περιλαμβάνουν:

α) Τον τόπο, την ημέρα, και την ώρα της συνέλευσης.

β) Τα θέματα που θα συζητηθούν. Τόπος ορίζεται η πόλη της Κομοτηνής. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ένα τέταρτο (1/4) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, αυτή συνέρχεται αυτοδίκαια την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας με τα ίδια θέματα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει απαρτία όσα μέλη κι αν βρεθούν παρόντα.

Για παύση του Δ.Σ. απαρτία υπάρχει όταν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) των μελών. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση. Την έναρξη των Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων κηρύσσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος αφού διαπιστώσει την απαρτία, αναπτύσσει τους λόγους της σύγκλησης της Γ.Σ. και καταθέτει ονομαστική κατάσταση των ταμειακά εντάξει μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, την οποία έχει υπογράψει ο Ταμίας.

Διαβάζονται από το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης για επικύρωση.

Ύστερα από αυτά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει το προεδρείο. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μετά την εκλογή του καταλαμβάνει την έδρα και ελέγχει την ύπαρξη απαρτίας. Όταν διαπιστώσει την απαρτία συμπληρώνεται το προεδρείο με έναν (1) αντιπρόεδρο, δύο (2) πρακτικογράφους και δύο (2) ψηφολέκτες, οι οποίοι επίσης εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Ο τρόπος εκλογής γίνετα από την πλειοψηφία των παρόντων με ανάταση χειρός.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία ποτέ όμως δια βοής. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής και Εφορευτικής επιτροπής, Γραμματείας Γυναικών και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Από την παρούσα δύναμη κάθε υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να απουσιάζει, για συμμετοχή σε συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους ποσοστό μεγαλύτερο του 1/4 των αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα ένωση και με την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας κατά την αιτιολογημένη κρίση του Διοικητή της μονάδας. Αν τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε συνέλευση ξεπερνούν τα παραπάνω ποσοστά διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους από τους Διοικητές των οικείων Υπηρεσιών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 7

α. Εγκρίνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,

β. Ελέγχει τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε.

γ. Επικυρώνει τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επομένου.

δ. Αποφασίζει για τις πειθαρχικές ποινές σε βάρος των μελών της Ένωσης που προβλέπονται από το άρθρο 3 του παρόντος.

ε. Παίρνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την επιτυχία των σκοπών της Ένωσης.

στ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση της Ένωσης.

ζ. Επισημαίνει τα απασχολούντα τα μέλη και την υπηρεσία προβλήματα και εξουσιοδοτεί το Δ. Σ. για την επίλυσή τους.

η. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της Ένωσης.

Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει για τα ανωτέρω (β) και (γ) θέματα:

α) Ο Γενικός Γραμματέας διαβάζει τα πεπραγμένα της Διοίκησης για το χρόνο που πέρασε.

β) Ο Ταμίας διαβάζει τον οικονομικό απολογισμό του περασμένου έτους και τον προϋπολογισμό για το νέο έτος. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους.

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή διαβάζει την έκθεση δια τη νομιμότητα των δαπανών του περασμένου χρόνου.

δ) Για όλα τα παραπάνω θέματα γίνεται συζήτηση και λαμβάνεται απόφαση για την έγκριση ή μη των πεπραγμένων και την απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε ευθύνη.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 8

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να παρέχεται ηθική και οικονομική στήριξη στα μέλη ή τις οικογένειες των μελών της ένωσης που απεβίωσαν ή αδυνατούν να εργαστούν, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες τους και στο βαθμό δυνατοτήτων της Ένωσης.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης την κάλυψη των εξόδων για νομική υπεράσπιση σε μέλη της τα οποία διώκονται ποινικώς ή πειθαρχικώς, μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ συνολικά για όλες τις βαθμίδες συζητήσεως της ίδιας υπόθεσης, βάσει των σχετικών τιμολογιακών προβλέψεων του οικείου δικηγορικού συλλόγου και βάσει των διατάξεων του Κώδικα περί δικηγόρων και σε κάθε περίπτωση, το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα χρήματα αυτά, σε περίπτωση δικαστικής αθωώσεως του μέλους, επιστρέφονται μετά την αποζημίωσή του σύμφωνα με το Π.Δ. 281/1993 όπως αυτό θα ισχύει τροποποιηθέν, στο Ταμείο της Ένωσης, ενώ σε περίπτωση αμετακλήτου καταδίκης (από Ποινικό ή Διοικητικό Δικαστήριο ή Πειθαρχικό όργανο), επιβαρύνουν το μέλος που τα έλαβε και καταβάλλονται στην Ένωση βάσει διακανονισμού που θα εγκρίνεται από την πρώτη τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα συνέλθει μετά την αμετάκλητη καταδίκη.

Σε περίπτωση αυτόφωρης διαδικασίας ή άλλης κατεπείγουσας διαδικασίας, όπου είναι αδύνατον χρονικά να αντιμετωπισθεί το θέμα από τη Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. ενεργεί στα πλαίσια του άρθρου 2 του παρόντος, ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα. Η όποια ενέργεια του Δ.Σ. θα τεθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Διοίκηση της Ένωσης ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από εννιά (9) μέλη που εκλέγονται για μια τριετία (3 έτη). Σε περίπτωση παραιτήσεως ή παύσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το εκλεγόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει θητεία τον υπολειπόμενο χρόνο από την τριετία που διήνυσε το Συμβούλιο που διαδέχθη.

Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Οι εκλεγέντες συνέρχονται με πρωτοβουλία του πρώτου σε σταυρούς υποψηφίου του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού το αργότερο σε ένα (1) μήνα. Πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των μελών του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία.

Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του Δ.Σ., η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων και Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που έλαβε τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτών, γίνεται κλήρωση. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων των δύο, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και στη συνέχεια ακολουθεί αν χρειαστεί, το στάδιο της κλήρωσης. Η ιδία διαδικασία ακολουθείται χωριστά για την εκλογή Α΄ Αντιπροέδρου, Β΄ Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Ταμία.

Όλοι οι εκλεγέντες σύμβουλοι υποχρεωτικά μετέχουν σαν υποψήφιοι για την εκλογή Προέδρου κ.λ.π. μελών του Προεδρείου.

Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στα αυτό πρόσωπο οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Ταμία.

Εάν μείνει κενή η θέση του Προέδρου ή λοιπών μελών του Προεδρείου για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνεται αυτή κατά τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω, αφού συμπληρωθεί πρώτα η θέση του συμβούλου με το αναπληρωματικό μέλος. Το παλαιό Δ.Σ., ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι το νέο Δ.Σ. συγκροτηθεί σε σώμα.

Όσον αφορά τα δύο (2) μέλη, παράλληλα με την ιδιότητα τους αυτή, θα έχουν ο ένας από αυτούς την ιδιότητα του Οργανωτικού Γραμματέα και ο άλλος την ιδιότητα του Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων.

Τα καθήκοντα των ανωτέρω θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ..

Γ. ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να παυθούν μόνο με απόφαση της Γ.Σ..

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 10

Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι και οι συνδυασμοί υποβάλλουν γραπτή δήλωση προς το Δ.Σ. στη οποία αναγράφουν το όργανο για το οποίο θέτουν υποψηφιότητα και η οποία κατατίθεται είκοσι (20) ημέρες πριν την ψηφοφορία.

Το Δ.Σ., εντός επτά (7) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας προς υποβολή υποψηφιοτήτων, προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή, τον εκπρόσωπο της Ένωσης στο κατά τόπο Συμβούλιο Μεταθέσεων και για τους αντιπροσώπους της Ένωσης στην Ομοσπονδία.

Στη συνέχεια τυπώνει ενιαία ψηφοδέλτια για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή, τον εκπρόσωπο της Ένωσης στο κατά τόπον Συμβούλιο Μεταθέσεων και για τους αντιπροσώπους της Ένωσης στην Ομοσπονδία, στα οποία αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων.

Επίσης τυπώνει ξεχωριστά ψηφοδέλτια για την Γραμματεία Γυναικών.

Τα ψηφοδέλτια, μαζί με ομοιόμορφους φακέλους, παραδίδονται από το Δ.Σ. στην εφορευτική επιτροπή. Εάν υπάρξει έλλειψη ψηφοδελτίων και φακέλων η Εφορευτική Επιτροπή βεβαιώνει τούτο με πρακτικό και έπειτα επιτρέπεται η ψηφοφορία σε λευκό χαρτί και λευκούς φακέλους.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ

Άρθρο 11

1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για τον έναν εκπρόσωπο της Ένωσης στο κατά τόπο Συμβούλιο Μεταθέσεων και για τους αντιπροσώπους της Ένωσης στην Ομοσπονδία γίνονται με άμεση και μυστική ψηφοφορία την τελευταία Κυριακή του μήνα κατά τον οποίο θα λήγει η τριετής θητεία του Δ.Σ., ταυτόχρονα, με το σύστημα της απλής αναλογικής σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν.1264/1982 (άρθρο 18 Ν.3938/2011). Σε έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις οι αρχαιρεσίες μπορεί να γίνουν την προηγούμενη ή την επόμενη Κυριακή.

2. Η ψηφοφορία γίνεται στα γραφεία της Ένωσης ή άλλο κατάλληλο τόπο που ορίζεται από το Δ.Σ.. Η ψηφοφορία αρχίζει την 09:00΄ ώρα και τελειώνει την 19:00΄, μπορεί δε να παραταθεί μέχρι και δύο ώρες με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής, εάν υπάρχουν μέλη που περιμένουν να ψηφίσουν. Κάθε εκλογέας παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια και τον φάκελο και αποσύρεται σε ξεχωριστό χώρο (παραβάν) όπου αφού σημειώσει τους σταυρούς προτίμησης στα ονόματα των υποψηφίων και τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο εντός του φακέλου, ρίπτει τον φάκελο στην κάλπη. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών προτίμησης ίσο με τον αριθμό των μελών του οργάνου για το οποίο ψηφίζει, σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής του άρθρου 12 του Ν.1264/1982, δηλαδή εννιά (9) σταυρούς για το Δ.Σ., τρεις (3) σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή και για τους αντιπροσώπους αριθμό σταυρών ίσο με το πηλίκο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών δια του μέτρου της Ομοσπονδίας, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Για την Γραμματεία Γυναικών (η οποία ψηφίζεται μόνο από γυναίκες μέλη) κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών προτίμησης ίσο με τον αριθμό των μελών του οργάνου για το οποίο ψηφίζει, σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής του άρθρου 12 του Ν. 1264/1982, δηλαδή τρείς (3) σταυρούς.

3. Η ψηφοφορία γίνεται παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και τα μέλη της δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα της Ένωσης. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή αποσφραγίζει την κάλπη, μετρά τους φακέλους, αφαιρεί και καταστρέφει τυχόν πλεονάζοντες από τους ψηφίσαντες, σύμφωνα με την κατάσταση ψηφισάντων, και στη συνέχεια προβαίνει στην αποσφράγισή τους και στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης. Κατόπιν συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται όλα τα λαβόντα χώρα κατά τις εκλογές (αριθμός ψηφισάντων, αριθμός ακύρων και λευκών ψηφοδελτίων, αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων, αριθμός ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος, αριθμός σταυρών που έλαβε ο υποψήφιος κάθε συνδυασμού κ.λ.π.), το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

4. Κατόπιν, ακολουθεί από την Εφορευτική Επιτροπή η ανακήρυξη των εκλεγέντων για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή, τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία και τον εκπρόσωπο στο κατά τόπον Συμβούλιο Μεταθέσεων, καθώς και των αναπληρωματικών αυτών αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 12 και 13 του Ν.1264/1982 (άρθρο 18 Ν.3938/2011) και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Οι έδρες του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται στους συνδυασμούς ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Για τους αντιπροσώπους εκλέγονται τόσοι όσο είναι το πηλίκον του αριθμού των ψηφισάντων δια του μέτρου της Ομοσπονδίας. Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται για τις έδρες ή σαν αντιπρόσωποι κατά σειρά επιτυχίας, όσοι έχουν πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 12

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ένωση και μερινά για την επιτυχία των σκοπών και των επιδιώξεών της με κάθε νόμιμο τρόπο. Αποφασίζει για κάθε μέτρο που αφορά τη Διοίκηση της Ένωσης. Ενεργεί τις εγγραφές και αποφασίζει για τη διαγραφή των μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. συντάσσει τους εσωτερικούς κανονισμούς και εποπτεύει για την εφαρμογή τους. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε χρόνου. Αποφασίζει για κατεπείγουσα ζητήματα και λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπισή τους, αλλά υποχρεούται να ζητήσει έγκριση για τις ενέργειες αυτές από την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δόθηκε σε αυτό ρητά εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. Ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη της Ένωσης. Τέλος, καθορίζει τα καθήκοντα του Οργανωτικού Γραμματέα και του Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Άρθρο 13

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο ο Πρόεδρος του ή το ζητήσουν έγγραφα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καλέσει το Δ.Σ. μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί να καλέσει το Δ.Σ. τότε τούτο συνέρχεται αυτοδίκαια την 15η ημέρα από την υποβολή της αίτησης με πρωτοβουλία εκείνων που ζήτησαν τη συνεδρίαση. Οι προσκλήσεις αναγράφουν τα θέματα που θα συζητηθούν και στέλνονται στα μέλη του Δ.Σ. πέντε (5) ημέρες νωρίτερα. Ο χρόνος αυτός μπορεί να γίνει δύο (2) ημέρες όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τόπος συνεδρίασης του Δ.Σ. χρησιμοποιείται το γραφείο της Ένωσης ή άλλο μέρος που ορίζεται στην πρόσκληση. Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται το λιγότερο επτά (7) από τα μέλη του και λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία την επόμενη ημέρα.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από δύο (2) συνεχείς ή τρεις (3) μη συνεχείς συνεδριάσεις το ημερολογιακό έτος θεωρείται "αυτοδικαίως παραιτηθέν" και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κατά τις παραπάνω διακρίσεις του καταστατικού.

Μέλος του Δ.Σ. που κωλύεται να παρουσιαστεί σε συνεδρίαση, οφείλει να ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ. για τους λόγους του κωλύματος μέχρι και την έναρξη της συνεδρίασης.

Μέλος του Δ.Σ. που θα απουσιάζει στο εξωτερικό μέχρι έξι (6) μήνες το ανώτερο χρειάζεται άδεια του Δ.Σ. Για απουσία μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος το Δ.Σ. υποχρεούται όπως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αναχώρηση του μέλους για το εξωτερικό να το αντικαταστήσει με το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κατά τις παραπάνω διακρίσεις.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

Άρθρο 14

Α: Πρόεδρος

1. Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει δικαστικώς κι εξωδίκως την ένωση.

2. Ο Πρόεδρος και ο γενικός Γραμματέας εκπροσωπούν την ένωση στις δημόσιες εμφανίσεις της απέναντι κάθε τρίτου, των Αρχών και των δικαστηρίων της χώρας. Ο Πρόεδρος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την ώρα που τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εκλέξουν Πρόεδρο αυτής σύμφωνα με το παρόν. Ο Πρόεδρος υπογράφει την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο, πιστοποιητικό, χρηματικό έγγραφο πληρωμής κλπ..

3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται σε όλα από τον πρώτο Αντιπρόεδρο. Τον πρώτο Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ο δεύτερος Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο, ο Σύμβουλος που εκλέχτηκε με τις περισσότερες ψήφους από τα λοιπά μέλη πλην του Γραμματέα και του Ταμία. Ο Πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει με πράξη του στους Αντιπροέδρους μέρος από τις αρμοδιότητές του.

Β: Γενικός Γραμματέας

1. Ο γενικός Γραμματέας φροντίζει για την εκτέλεση με ακρίβεια της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, εισηγείται τα θέματα, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, κρατεί τη σφραγίδα, τα βιβλία, εκτός εκείνων που αφορούν τις εισπράξεις και τις πληρωμές και το αρχείο της Ένωσης. Ενεργεί την αλληλογραφία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που απευθύνονται προς τις αρχές και τους ιδιώτες. Το γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

2. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει με τον Πρόεδρο την "έκθεση πεπραγμένων" του Δ.Σ. και τη διαβάζει στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Γ: Ταμίας

Ο ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές της Ένωσης και τηρεί τα απαιτούμενα για αυτό βιβλία. Υποχρεούται να καταθέσει το πέραν των τριών χιλιάδων (3000) ευρώ ποσό στο λογαριασμό που τηρεί η Ένωση στην Τράπεζα. Από την Τράπεζα αναλαμβάνει τα χρηματικά ποσά που χρειάζονται με πράξη που έχει την υπογραφή του ιδίου και του Προέδρου του Δ.Σ.. Προβαίνει σε πληρωμές με ένταλμα που εκδίδεται από τον Πρόεδρο προσυπογράφεται δε από το Γενικό Γραμματέα και παρουσιάσει την αιτία της πληρωμής, το πληρωτέο ποσό και το πρόσωπο του δικαιούχου. Τον Ταμία αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο αναπληρωτής Ταμίας. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ισότιμα μεταξύ τους. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Δηλώσεις και ανακοινώσεις στον τύπο γίνονται μόνο από τον Πρόεδρο ή εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ..

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Άρθρο 15

Στις αρχαιρεσίες που γίνονται για την ανάδειξη του Δ.Σ. εκλέγεται και εξελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά. Για την υποβολή των υποψηφιοτήτων και την εν γένει εκλογή της τηρείται η ίδια διαδικασία που απαιτείται και για τα μέλη του Δ.Σ. Η εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει την κατάσταση του ταμείου της Ένωσης και συντάσσει σχετική έκθεση την οποία υποβάλει στη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ.. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά μέλη της.

Οι αντιπρόσωποι της Ένωσης, στην Ομοσπονδία, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και έχουν τριετή θητεία. Εκπροσωπούν την Ένωση στα Συνέδρια της Ομοσπονδίας και μεταφέρουν εκεί αυτούσια τη θέση της Γενικής Συνέλευσης.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά, που εκλέγονται με κλήρωση μεταξύ των μελών του Δ.Σ.. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλει τις ποινές του άρθρου 3 του παρόντος και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την προσωρινή ή οριστική αποβολή του μέλους. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου για την επιβολή ποινών, αν δεν προσβληθούν μέσα σε ένα δίμηνο από την κοινοποίησή τους στον ενδιαφερόμενο, στη Γενική Συνέλευση, καθίστανται εκτελεστές. Η προσφυγή επιδίδεται στο Γραμματέα του Δ.Σ..

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 17

Η οικονομική κατάσταση της Ένωσης φαίνεται κάθε χρόνο από τον απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό που καταρτίζει το Δ.Σ.. Ο απολογισμός, ισολογισμός και προϋπολογισμός καταρτίζονται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου. Οι δύο πρώτοι δείχνουν την οικονομική χρήση του χρόνου που τελείωσε και ο τρίτος την οικονομική χρήση του νέου χρόνου. Οι δαπάνες της Ενώσεως για να γίνουν πρέπει να προβλέπονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό που γίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Τροποποίηση του προϋπολογισμού μπορεί να κάνει η Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 18

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές στις οποίες αναθέτει τη μελέτη επιστημονικών ή άλλων θεμάτων που ενδιαφέρουν την Ένωση ή την Αστυνομία.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 19

Η Ένωση έχει σφραγίδα, η οποία φέρει σε κύκλο την επωνυμία της και στο εσωτερικό αυτής το έτος ιδρύσεως, καθώς επίσης το περίγραμμα της Θράκης, με τον Νομό Ροδόπης, έντονα χρωματισμένο (τονισμένο). Με την επίθεση της σφραγίδας επισημοποιείται κάθε έγγραφο της Ένωσης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 20

Τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση της Ένωσης μπορεί να γίνει από τη Γενική Συνέλευση των μελών αυτής που συγκαλείται, ειδικά για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης της Ένωσης χρειάζεται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Η πρωτοβουλία για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση της Ένωσης λαμβάνεται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε μετά από πρόταση του ενός δεκάτου (1/10) των μελών. Στην τελευταία περίπτωση, το Δ.Σ. λαμβάνοντας τη σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να περιέχει και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης μέσα σε ένα μήνα. Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης η περιουσία διατίθεται στο λογαριασμό που τηρείται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για τους αναξιοπαθούντες αστυνομικούς.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Άρθρο 21

Η Γραμματεία Γυναικών, που λειτουργεί στην Ένωση, απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, που εκλέγονται μαζί με τα αναπληρωματικά τους, μόνο από τις γυναίκες μέλη της Ένωσης, με το σύστημα της απλής αναλογικής, κατά τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 1264/82 (αρθρ. 18 ν. 3938/11) όπως κάθε φορά ισχύει. Τα καθήκοντα, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι σχέσεις με τα άλλα όργανα της Ένωσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον Κανονισμοό αυτής που ψηφίστηκε από το 15ο Πανελλαδικό Συνέδριο, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 22

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 22 άρθρα εγκρίθηκε και απογράφηκε σήμερα από τους ιδρυτές του και θα ισχύει από την εγγραφή της Ενώσεως στα βιβλία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Πρωτοδικείου Ροδόπης.

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Ν.1264/1982, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.1265/1994 και τον Ν.3938/2011. Για θέματα που δεν προβλέπονται από το νόμο αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

Κομοτηνή, 21-03-2017

Τα μέλη του Δ.Σ.

$11.    Σταυρούλα Τζατζανά

$12.    Παναγιώτης Χατζηδημητρίου

$13.    Λαμπρινή Δομβρίδου

$14.    Ευάγγελος Λιάπης

$15.    Κωνσταντίνος Καζάκος

$16.    Νικόλαος Κουμανίδης

$17.    Ευστάθιος Κατρανίδης

$18.    Ηλίας Τσουλουβής

$19.    Γεώργιος Παπαγεωργίου

ΕΚΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2018 Διάταξη

της Ειρηνοδίκου Κομοτηνής

Κομοτηνή, 9.1.2018

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΙΚΑΚΗ

Αριθμός 316/1995

Καταχωρήθηκε σήμερα η τροποποίηση στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Ροδόπης σύμφωνα με την αριθμ. 4/09-01-2018 διάταξη του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής

Κομοτηνή, 06-03-2018

Η Γραμματέας

ΜΑΡΟΥΛΑ ΓΚΙΖΔΙΜΙΔΟΥ

Image
Back To Top