Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

 

Άρθρο 1

Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση υπό την επωνυμία           "ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ" με έδρα την Κομοτηνή.

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

 

Άρθρο 2

 

1. Σκοπός της ένωσης είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

2. Η ένωση απαγορεύεται να ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα, μπορεί όμως χωρίς επιδίωξη κέρδους να συνιστά καταναλωτικούς ή πιστωτικούς συνεταιρισμούς ή να διατηρεί εντευκτήρια και βιβλιοθήκες και να παρέχει μαθήματα επιμόρφωσης των μελών της. Μπορεί επίσης να δημιουργεί ειδικά κεφάλαια για την εξυπηρέτηση ορισμένων εκτάκτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών της, κεφάλαια όμως τα οποία διαχειρίζεται αποκλειστικά το Δ.Σ..

3. Η ένωση μπορεί να υποστηρίζει ηθικά και οικονομικά τα μέλη της τα οποία αδίκως διώκονται ποινικώς ή πειθαρχικώς, για αδικήματα που έχουν σχέση με την εκτέλεση της υπηρεσίας και δεν συνιστούν εγκλήματα μεγάλης νομικής διακινδύνευσης και κοινωνικής απαξίας, καλύπτοντας κυρίως περιπτώσεις διώξεων για συνδικαλιστικούς λόγους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.

4.Η ένωση για την πραγματοποίηση των σκοπών της δικαιούται μεταξύ άλλων: α) Να αναφέρεται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς της, τα μέλη της, τις εργασιακές και γενικότερα επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών της.

β) Να καταγγέλλει και να εγκαλεί στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών ή οργανισμών που αφορούν την ίδια ή τα μέλη της.

5.Η ένωση και τα μέλη της δεν επιτρέπεται ιδίως:

α) Να συμμετέχουν σε απεργίες, καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών ή πολιτικών προσώπων ή να ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών.

β) Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκτός των Διεθνών Αστυνομικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζόμενους.

γ) Να αναμιγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης της υπηρεσίας.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 3

1. Μέλη της ένωσης μπορούν να εγγραφούν οι εν ενεργεία αστυνομικοί υπάλληλοι της ΕΛ.ΑΣ. όλων των βαθμών, οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσίες που εδρεύουν μέσα στα γεωγραφικά όρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, κατόπιν αιτήσεώς τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. κατά την πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του.

2. Είσοδος νέων μελών δεν επιτρέπεται να γίνει τον τελευταίο μήνα πριν από τις αρχαιρεσίες.

3.Τα μέλη αυτά αποτελούν τα τακτικά μέλη κι έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται όταν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ένωση.

4. Όλα τα μέλη της ένωσης έχουν το δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της ένωσης με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς το Δ.Σ. που είναι υποχρεωμένο να απαντήσει στην πρόταση. Πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Αστυνομία ή στην Ένωση μπορούν με απόφαση του Δ.Σ. να γίνουν επίτιμα μέλη.

5. Το μέλος που παραβαίνει τους όρους του καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ή εναντιώνεται στους σκοπούς που επιδιώκει η ένωση, ή προσβάλλει με τη διαγωγή του την αξιοπρέπεια του Αστυνομικού Σώματος ή παραβιάζει διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ή του Κώδικα Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας διαγράφεται οριστικά από μέλος της Ένωσης με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.

6. Τα μέλη της Ένωσης διαγράφονται:

α) Με έγγραφη αίτησή τους, η οποία γνωστοποιείται στον πρόεδρο του Δ.Σ. τρεις τουλάχιστον μήνες, πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει δια το τέλος αυτού. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα για διάστημα 30 ημερών από την υποβολή της, διάστημα κατά το οποίο το μέλος έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την αίτησή του. Αν η αίτηση δεν ανακληθεί, θεωρείται οριστική και το μέλος δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής στην Ένωση.

β) Με την έξοδό τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία ή σε περίπτωση μετάθεσής τους σε Υπηρεσίες που εδρεύουν εκτός των γεωγραφικών ορίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης.

γ) Σε περίπτωση εγγραφής τους σε άλλη συνδικαλιστική οργάνωση αστυνομικών.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση αφ' ης περιήλθε καθ' οιονδήποτε τρόπο σε γνώση του η κατά τα ανωτέρω αιτία διαγραφή.

8. Αν μέλος αντιποιείται οποιοδήποτε αξίωμα εκλεγμένο από τα όργανα της Ένωσης, αποβάλλεται αυτόματα, οριστικά, από μέλος της ένωσης με απόφαση που επικυρώνεται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. και δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 4

1. Πόροι της Ένωσης είναι :

α) Το δικαίωμα εγγραφής, οι μηνιαίες και έκτακτες εισφορές των μελών της.

β) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας της Ένωσης.

γ) Τα έσοδα δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών ως και διαφόρων εκδηλώσεων και εορτών.

2. Το δικαίωμα εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή κάθε μέλους ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η έκτακτη εισφορά καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.. Οι εισφορές των μελών παρακρατούνται από τη διαχείριση χρηματικού της υπηρεσίας και αποδίδονται στην ένωση σύμφωνα με σχετικές καταστάσεις μελών που υποβάλλονται σε αυτήν.

3. Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις προς συνδικαλιστικές οργανώσεις γίνονται πάντοτε επώνυμα.

4. Απαγορεύεται να δέχονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εισφορές και ενισχύσεις από εργοδότες ή οργανώσεις τους, καθώς και από κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις.

5. Η περιουσία του σωματείου, που χρειάζεται για τη στοιχειώδη λειτουργία του, είναι ακατάσχετη.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 5

Όργανα της Ένωσης είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

δ. Γραμματεία Γυναικών (Γ.Γ.)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 6

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της ένωσης και απαρτίζεται από τα τακτικά της μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

2. Συγκαλείται υποχρεωτικά είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά μια φορά το χρόνο κατά το πρώτο (α’)εξάμηνο του έτους. Έκτακτα συνέρχεται, όταν το κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. ή το ζητήσει το ένα δέκατο (1/10) των μελών της Ένωσης με έγγραφη αίτησή του που αναγράφει και τα προς συζήτηση θέματα. Ειδικά για μομφή και παύση του Δ.Σ. η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το ένα τέταρτο (1/4) των μελών.

3. Τα μέλη καλούνται με πρόσκληση δέκα πέντε (15) ημέρες νωρίτερα με μέριμνα του Δ.Σ. Σε περίπτωση έκτακτης Γ.Σ. ο χρόνος μπορεί να περιοριστεί σε τρεις (3) ημέρες.

4. Τα μέλη καλούνται με ατομική πρόσκληση ή με ηλεκτρονικό τρόπο  μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τηρείται στο μητρώο του μέλους ή με έγγραφη ανακοίνωση που αποστέλλεται στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, δέκα πέντε (15) νωρίτερα με μέριμνα του Δ.Σ.  Σε περίπτωση έκτακτης  Γ.Σ. ο χρόνος μπορεί να περιορισθεί σε τρεις (3) ημέρες. Οι προσκλήσεις – ανακοινώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν: (α) Τον τόπο, τον χώρο, την ημέρα και την ώρα της γενικής συνέλευσης, (β)Τα θέματα που θα συζητηθούν. Σε περίπτωση δια ζώσης πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης τόπος ορίζεται η πόλη της Κομοτηνής.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση, με διασφάλιση της ταυτότητας των μελών αλλά και της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων . Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιείται μέσω εγκεκριμένου τεχνικού παρόχου ή εφαρμογής που θα  παρέχει όλα τα εχέγγυα προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας,  να περιφρουρείται η ψήφος των μελών και να προστατεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα.

6. Για να ληφθεί απόφαση κατά τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η φυσική ή εξ αποστάσεως παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών, κατά την οποία απαιτείται η φυσική ή εξ αποστάσεως παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται εντός δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών τρίτη, κατά την οποία αρκεί η φυσική ή εξ αποστάσεως παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Στην περίπτωση αυτή αν δεν υπάρχει η απαρτία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται με  όσα μέλη και αν βρεθούν παρόντα.

7. Για παύση του Δ.Σ. απαρτία υπάρχει όταν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) των μελών.

8. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

9. Την έναρξη των Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων κηρύσσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος αφού διαπιστώσει την απαρτία, αναπτύσσει τους λόγους της σύγκλησης της Γ.Σ. και καταθέτει ονομαστική κατάσταση των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, την οποία έχει υπογράψει ο Ταμίας. Επίσης, αναγιγνώσκονται από το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης για επικύρωση.

10. Ύστερα από αυτά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει το προεδρείο. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μετά την εκλογή του καταλαμβάνει την έδρα και ελέγχει την ύπαρξη απαρτίας. Όταν διαπιστώσει την απαρτία συμπληρώνεται το προεδρείο με έναν (1) αντιπρόεδρο, ένα (1) γραμματέα και δύο (2) ψηφολέκτες, οι οποίοι επίσης εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Ο τρόπος εκλογής γίνεται από την πλειοψηφία των παρόντων με ανάταση χειρός στην περίπτωση της δια ζώσης Γ.Σ. ενώ με τον εγκεκριμένο τρόπο ψηφοφορίας από τον εκάστοτε επιλεγέντα πάροχο σε περίπτωση διαδικτυακής Γ.Σ.

11. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία ποτέ όμως δια βοής. Η μυστική ψηφοφορία διεξάγεται δια ψηφοδελτίου στο οποίο αναγράφεται η λέξη ΝΑΙ, ΟΧΙ ή ΛΕΥΚΟ επί του θέματος που τίθεται προς ψήφιση. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής και Εφορευτικής επιτροπής, Γραμματείας Γυναικών, και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα.

12. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία (50%+1) των παρόντων. Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης αρκεί η φυσική ή εξ αποστάσεως παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών, είναι δε φυσικώς και εξ αποστάσεως παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτόν αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

13. Από την παρούσα δύναμη κάθε υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να απουσιάζει, για συμμετοχή σε συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους ποσοστό μεγαλύτερο του 1/4 των αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα ένωση και με την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας κατά την αιτιολογημένη κρίση του Διοικητή της μονάδας. Αν τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε συνέλευση ξεπερνούν τα παραπάνω ποσοστά διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους από τους Διοικητές των οικείων Υπηρεσιών.

14. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί, αν στη Συνέλευση παραβρέθηκαν φυσικώς ή εξ αποστάσεως πρόσωπα που δεν ήταν μέλη της Ένωσης και η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 7

1. Η Γενική Συνέλευση :

α. Εγκρίνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Ελέγχει τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε.

γ. Επικυρώνει τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επομένου.

δ. Αποφασίζει για τις πειθαρχικές ποινές σε βάρος των μελών της Ένωσης που προβλέπονται από το άρθρο 3 του παρόντος.

ε. Παίρνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την επιτυχία των σκοπών της Ένωσης.

στ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση της Ένωσης.

ζ. Επισημαίνει τα απασχολούντα τα μέλη και την υπηρεσία προβλήματα και εξουσιοδοτεί το Δ. Σ. για την επίλυσή τους.

η. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της Ένωσης.

Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει για τα ανωτέρω (β) και (γ) θέματα:

α) Ο Γενικός Γραμματέας διαβάζει τα πεπραγμένα της Διοίκησης για το χρόνο που πέρασε.

β) Ο Ταμίας διαβάζει τον οικονομικό απολογισμό του περασμένου έτους και τον προϋπολογισμό για το νέο έτος. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους.

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή διαβάζει την έκθεση δια τη νομιμότητα των δαπανών του περασμένου χρόνου.

δ) Για όλα τα παραπάνω θέματα γίνεται συζήτηση και λαμβάνεται απόφαση για την έγκριση ή μη των πεπραγμένων και την απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε ευθύνη.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Άρθρο 8

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να παρέχεται ηθική και οικονομική στήριξη στα μέλη ή τις οικογένειες των μελών της ένωσης που απεβίωσαν ή αδυνατούν να εργαστούν, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες τους και στο βαθμό δυνατοτήτων της Ένωσης.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης την κάλυψη των εξόδων για νομική υπεράσπιση σε μέλη της τα οποία διώκονται ποινικώς ή πειθαρχικώς, μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ συνολικά για όλες τις βαθμίδες συζητήσεως της ίδιας υπόθεσης, βάσει των σχετικών τιμολογιακών προβλέψεων του οικείου δικηγορικού συλλόγου και βάσει των διατάξεων του Κώδικα περί δικηγόρων και σε κάθε περίπτωση, το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα χρήματα αυτά, σε περίπτωση δικαστικής αθωώσεως του μέλους, επιστρέφονται μετά την αποζημίωσή του σύμφωνα με το Π.Δ. 281/1993 όπως αυτό θα ισχύει τροποποιηθέν, στο Ταμείο της Ένωσης, ενώ σε περίπτωση αμετακλήτου καταδίκης (από Ποινικό ή Διοικητικό Δικαστήριο ή Πειθαρχικό όργανο), επιβαρύνουν το μέλος που τα έλαβε και καταβάλλονται στην Ένωση βάσει διακανονισμού που θα εγκρίνεται από την πρώτη τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα συνέλθει μετά την αμετάκλητη καταδίκη.

3. Σε περίπτωση αυτόφωρης διαδικασίας ή άλλης κατεπείγουσας διαδικασίας, όπου είναι αδύνατον χρονικά να αντιμετωπισθεί το θέμα από τη Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. ενεργεί στα πλαίσια του άρθρου 2 του παρόντος, ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα. Η όποια ενέργεια του Δ.Σ. θα τεθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Διοίκηση της Ένωσης ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από εννιά (9) μέλη που εκλέγονται για μια τριετία (3 έτη). Σε περίπτωση παραιτήσεως ή παύσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το εκλεγόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει θητεία τον υπολειπόμενο χρόνο από την τριετία που διήνυσε το Συμβούλιο που διαδέχθη.

Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

1. Οι εκλεγέντες συνέρχονται με πρωτοβουλία του πρώτου σε σταυρούς υποψηφίου του πλειονοψηφήσαντος συνδυασμού το αργότερο σε ένα (1) μήνα. Πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των μελών του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία.

2. Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του Δ.Σ., η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων και Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που έλαβε τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτών, γίνεται κλήρωση. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων των δύο, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και στη συνέχεια ακολουθεί αν χρειαστεί, το στάδιο της κλήρωσης. Η ιδία διαδικασία ακολουθείται χωριστά για την εκλογή Α΄ Αντιπροέδρου, Β΄ Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Ταμία.

3. Όλοι οι εκλεγέντες σύμβουλοι υποχρεωτικά μετέχουν σαν υποψήφιοι για την εκλογή Προέδρου κ.λ.π. μελών του Προεδρείου. Σε περίπτωση που δεν τεθεί υποψηφιότητα για κάποιο από τα αξιώματα των αναπληρωματικών μελών, ο Πρόεδρος καθορίζει ποιό από τα μέλη θα καταλαμβάνει την θέση αυτή.

4. Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στα αυτό πρόσωπο οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Ταμία.

Εάν μείνει κενή η θέση του Προέδρου ή λοιπών μελών του Προεδρείου για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνεται αυτή κατά τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω, αφού συμπληρωθεί πρώτα η θέση του συμβούλου με το αναπληρωματικό μέλος. Το παλαιό Δ.Σ., ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι το νέο Δ.Σ. συγκροτηθεί σε σώμα.

Γ. ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να παυθούν μόνο με απόφαση της Γ.Σ. πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5 και 8 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 10

1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν γραπτή δήλωση προς το Δ.Σ. στη οποία αναγράφουν το όργανο για το οποίο θέτουν υποψηφιότητα και η οποία κατατίθεται είκοσι (20) ημέρες πριν την ψηφοφορία.

2. Το Δ.Σ., εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας προς υποβολή υποψηφιοτήτων, προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή, τον εκπρόσωπο της Ένωσης στο κατά τόπο Συμβούλιο Μεταθέσεων, για τους αντιπροσώπους της Ένωσης στην Ομοσπονδία και για την Γραμματεία Γυναικών.

3. Στη συνέχεια τυπώνει ενιαίο ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή, τον εκπρόσωπο της Ένωσης στο κατά τόπον Συμβούλιο Μεταθέσεων, για τους αντιπροσώπους της Ένωσης στην Ομοσπονδία στα οποία αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων.

4. Επίσης τυπώνει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για την Γραμματεία Γυναικών.

5. Τα ψηφοδέλτια, μαζί με ομοιόμορφους φακέλους, παραδίδονται από το Δ.Σ. στην εφορευτική επιτροπή. Εάν υπάρξει έλλειψη ψηφοδελτίων και φακέλων η Εφορευτική Επιτροπή βεβαιώνει τούτο με πρακτικό και έπειτα επιτρέπεται η ψηφοφορία σε λευκό χαρτί και λευκούς φακέλους.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ

Άρθρο 11

1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για τον έναν εκπρόσωπο της Ένωσης στο κατά τόπο Συμβούλιο Μεταθέσεων, για τους αντιπροσώπους της Ένωσης στην Ομοσπονδία και για την Γραμματεία Γυναικών γίνονται με άμεση και μυστική ψηφοφορία τον μήνα κατά τον οποίο θα λήγει η τριετής θητεία του Δ.Σ.. Σε έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις οι αρχαιρεσίες μπορεί να γίνουν μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του επόμενου από την λήξη της θητείας μήνα. Η διάρκεια της ψηφοφορίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες και αποφασίζεται από το Δ.Σ.

2. Η ψηφοφορία γίνεται είτε διά φυσικής παρουσίας είτε ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, με διασφάλιση και στις δύο περιπτώσεις της ταυτοπροσωπίας των ψηφοφόρων. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις παρέχουν υποχρεωτικά στα μέλη τους τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ψηφοφορίας με διασφάλιση της μυστικότητας των ψήφων. Σχετικό λογισμικό διατίθεται χωρίς αντάλλαγμα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η Ένωση μπορεί να επιλέξει την αξιοποίηση άλλου προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζει το αδιάβλητο και τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.

3. Η εκλογή των οργάνων και αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εκπροσώπων στα συμβούλια μεταθέσεων γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων και των θέσεων των εκπροσώπων στα συμβούλια μεταθέσεων. Σε περίπτωση κλάσματος, ο επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο. Ψηφοδέλτια με μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων και των θέσεων των εκπροσώπων στα συμβούλια μεταθέσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλέγονται, θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν θέσεις τακτικών μελών που κενώνονται μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

4. Σε περίπτωση δια ζώσης εκλογικής διαδικασίας, η ψηφοφορία γίνεται στα γραφεία της Ένωσης ή άλλο κατάλληλο τόπο που ορίζεται από το Δ.Σ.. Η ψηφοφορία αρχίζει την 08:00΄ ώρα και τελειώνει την 18:00΄, μπορεί δε να παραταθεί μέχρι και δύο ώρες με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής, εάν υπάρχουν μέλη που περιμένουν να ψηφίσουν.

5. Κάθε εκλογέας παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια και τον φάκελο και αποσύρεται σε ξεχωριστό χώρο (παραβάν) όπου αφού σημειώσει τους σταυρούς προτίμησης στα ονόματα των υποψηφίων και τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο εντός του φακέλου, ρίπτει τον φάκελο στην κάλπη.

6. Η ψηφοφορία γίνεται παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου και από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και τα μέλη της δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα της Ένωσης.

7. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος ελέγχει τις βεβαιώσεις κάθε μέλους που έχει δικαίωμα ψήφου ενώ σε περίπτωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, δια του επιλεγμένου παρόχου, θα πρέπει να διασφαλίζεται η διασταύρωση της ταυτότητας του μέλους αλλά και η μυστικότητα της ψηφοφορίας.

8. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή αποσφραγίζει την κάλπη, μετρά τους φακέλους, αφαιρεί και καταστρέφει τυχόν πλεονάζοντες από τους ψηφίσαντες, σύμφωνα με την κατάσταση ψηφισάντων, και στη συνέχεια προβαίνει στην αποσφράγισή τους και στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης. Κατόπιν συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται όλα τα λαβόντα χώρα κατά τις εκλογές (αριθμός ψηφισάντων, αριθμός ακύρων και λευκών ψηφοδελτίων, αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων, αριθμός σταυρών που έλαβε ο υποψήφιος κ.λ.π.), το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

9. Κατόπιν, ακολουθεί από την Εφορευτική Επιτροπή η ανακήρυξη των εκλεγέντων για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή, τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία, τον εκπρόσωπο στο κατά τόπον Συμβούλιο Μεταθέσεων και για την Γραμματεία Γυναικών, καθώς και των αναπληρωματικών αυτών αντίστοιχα  και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων και των θέσεων των εκπροσώπων στα συμβούλια μεταθέσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλέγονται, θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν θέσεις τακτικών μελών που κενώνονται μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

10. Τέλος, για τους Αντιπροσώπους εκλέγονται τόσοι όσο είναι το κλάσμα του αριθμού των ψηφισάντων δια του μέτρου εκλογής που θέτει το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Στους τελικώς εκλεγμένους, εφόσον το αποτέλεσμα του κλάσματος είναι μεγαλύτερο από το μισό του μέτρου, προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των εκλεγμένων αντιπροσώπων θα είναι αυτός, που προβλέπεται με βάσει τα ισχύοντα στο καταστατικό της ομοσπονδίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας Αντιπρόσωπων γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων και εκλέγονται όσοι προβλέπονται σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά απόλυτη σειρά εξόδου, από την κληρωτίδα. Οι υποψήφιοι που δεν εκλέχτηκαν, θεωρούνται αναπληρωματικοί.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ένωση και μεριμνά για την επιτυχία των σκοπών και των επιδιώξεών της με κάθε νόμιμο τρόπο. Αποφασίζει για κάθε μέτρο που αφορά τη Διοίκηση της Ένωσης. Ενεργεί τις εγγραφές και αποφασίζει για τη διαγραφή των μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. συντάσσει τους εσωτερικούς κανονισμούς και εποπτεύει για την εφαρμογή τους. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε χρόνου. Αποφασίζει για κατεπείγουσα ζητήματα και λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπισή τους, αλλά υποχρεούται να ζητήσει έγκριση για τις ενέργειες αυτές από την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δόθηκε σε αυτό ρητά εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. Ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη της Ένωσης. Τέλος, καθορίζει τα καθήκοντα του Οργανωτικού Γραμματέα και του Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ισότιμα μεταξύ τους. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Δηλώσεις και ανακοινώσεις στον τύπο γίνονται μόνο από τον Πρόεδρο ή εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ

 

Άρθρο 13

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο ο Πρόεδρος του ή το ζητήσουν έγγραφα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καλέσει το Δ.Σ. μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί να καλέσει το Δ.Σ. τότε τούτο συνέρχεται αυτοδίκαια την 15η ημέρα από την υποβολή της αίτησης με πρωτοβουλία εκείνων που ζήτησαν τη συνεδρίαση.

2. Οι προσκλήσεις αναγράφουν τα θέματα που θα συζητηθούν και στέλνονται στα μέλη του Δ.Σ. Οι προσκλήσεις δύναται να αποσταλούν και ψηφιακά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διατηρεί το κάθε μέλος και έχει δηλώσει στο μητρώο της Ένωσης. Η αποστολή των προσκλήσεων πραγματοποιείται τρεις (03) ημέρες νωρίτερα προ της  συνεδριάσεως. Όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. οι προσκλήσεις μπορούν να αποσταλούν και μια (01) ημέρα νωρίτερα.

3. Τόπος συνεδρίασης του Δ.Σ. χρησιμοποιείται το γραφείο της Ένωσης ή άλλο μέρος που ορίζεται στην πρόσκληση. Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται το λιγότερο επτά (7) από τα μέλη του και λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα με όσους παρευρίσκονται.

4. Η συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορεί να πραγματοποιηθεί και με ηλεκτρονικά μέσα με τηλεδιάσκεψη, με χρήση ηλεκτρονικού μέσου που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη συμμετοχή κάθε μέλους στην συνεδρίαση.

5. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (03) συνεχείς ή μη συνεχείς συνεδριάσεις κατά την διάρκεια της θητείας, θεωρείται "αυτοδικαίως παραιτηθέν" και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κατά τις παραπάνω διακρίσεις του καταστατικού. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει άμεσα το Δ.Σ. και προβαίνει στην αντικατάσταση μέλους η οποία επικυρώνεται υποχρεωτικά από το Δ.Σ.

6. Μέλος του Δ.Σ. που κωλύεται να παρουσιαστεί σε συνεδρίαση, οφείλει να ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ. για τους λόγους του κωλύματος μέχρι και την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσιάζοντας έγγραφα που επιβεβαιώνουν τους λόγους της επικαλούμενης απουσίας του.

7. Μέλος του Δ.Σ. που θα απουσιάζει στο εξωτερικό μέχρι έξι (6) μήνες το ανώτερο, χρειάζεται άδεια του Δ.Σ. Για απουσία μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος το Δ.Σ. υποχρεούται όπως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αναχώρηση του μέλους για το εξωτερικό να το αντικαταστήσει με το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κατά τις παραπάνω διακρίσεις.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

Άρθρο 14

Α: Πρόεδρος

1. Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει δικαστικώς κι εξωδίκως την ένωση.

2. Ο Πρόεδρος και ο γενικός Γραμματέας εκπροσωπούν την ένωση στις δημόσιες εμφανίσεις της απέναντι κάθε τρίτου, των Αρχών και των δικαστηρίων της χώρας. Ο Πρόεδρος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την ώρα που τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εκλέξουν Πρόεδρο αυτής σύμφωνα με το παρόν. Ο Πρόεδρος υπογράφει την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο, πιστοποιητικό, χρηματικό έγγραφο πληρωμής κλπ..

3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται σε όλα από τον πρώτο Αντιπρόεδρο. Τον πρώτο Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ο δεύτερος Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο, ο Σύμβουλος που εκλέχτηκε με τις περισσότερες ψήφους από τα λοιπά μέλη πλην του Γραμματέα και του Ταμία. Ο Πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει με πράξη του στους Αντιπροέδρους μέρος από τις αρμοδιότητές του.

Β: Γενικός Γραμματέας

1. Ο γενικός Γραμματέας φροντίζει για την εκτέλεση με ακρίβεια της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, εισηγείται τα θέματα, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, κρατεί τη σφραγίδα, τα βιβλία, εκτός εκείνων που αφορούν τις εισπράξεις και τις πληρωμές και το αρχείο της Ένωσης. Ενεργεί την αλληλογραφία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που απευθύνονται προς τις αρχές και τους ιδιώτες. Το γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

2. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει με τον Πρόεδρο την "έκθεση πεπραγμένων" του Δ.Σ. και τη διαβάζει στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Γ: Ταμίας

1. Ο ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές της Ένωσης και τηρεί τα απαιτούμενα για αυτό βιβλία. Υποχρεούται να καταθέσει το πέραν των τριών (3000) χιλιάδων ευρώ ποσό στο λογαριασμό που τηρεί η Ένωση στην Τράπεζα. Από την Τράπεζα αναλαμβάνει τα χρηματικά ποσά που χρειάζονται με πράξη που έχει την υπογραφή του ιδίου και του Προέδρου του Δ.Σ..

2. Προβαίνει σε πληρωμές με ένταλμα που εκδίδεται από τον Πρόεδρο προσυπογράφεται δε από το Γενικό Γραμματέα και παρουσιάσει την αιτία της πληρωμής, το πληρωτέο ποσό και το πρόσωπο του δικαιούχου. Τον Ταμία αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο αναπληρωτής Ταμίας.

3. Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαχείριση του λογαριασμού ο ταμίας δικαιούται από μόνος του να υπογράφει κάθε απαραίτητο έγγραφο για την χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Στην περίπτωση αυτή τίθεται όριο στην κίνηση του λογαριασμού μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Άρθρο 15

 

1. Στις αρχαιρεσίες που γίνονται για την ανάδειξη του Δ.Σ. εκλέγεται και εξελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά. Για την υποβολή των υποψηφιοτήτων και την εν γένει εκλογή της τηρείται η ίδια διαδικασία που απαιτείται και για τα μέλη του Δ.Σ.

2. Η εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει την κατάσταση του ταμείου της Ένωσης και συντάσσει σχετική έκθεση την οποία υποβάλει στη Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ..

4. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά μέλη της.

5. Οι αντιπρόσωποι της Ένωσης, στην Ομοσπονδία, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και έχουν τριετή θητεία. Εκπροσωπούν την Ένωση στο Συνέδρια της Ομοσπονδίας και μεταφέρουν εκεί αυτούσια τη θέση της Γενικής Συνέλευσης.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16

 

1. Η Ένωση τηρεί ψηφιακά τα ακόλουθα βιβλία σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1264/1982, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 84 του ν. 4808/2021:

α) Μητρώο μελών, όπου αναγράφονται αριθμημένα το ονοματεπώνυμο, ο βαθμός, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο ΑΜΚΑ, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τηρεί το μέλος και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους.

β) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.

γ) Πρακτικών συνεδριάσεων διοίκησης.

δ) Ταμείου, όπου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

ε) Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της οργάνωσης.

2. Γραμμάτια εισπράξεων αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή, πριν από τη χρησιμοποίησή τους.

3. Τα μέλη της οργάνωσης και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται τα παραπάνω στοιχεία.

4. Με απόφαση του αρμόδιου φορέα θα καθοριστεί η μορφή που θα έχουν τα ψηφιακά βιβλία, η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 17

 

1. Η οικονομική κατάσταση της Ένωσης φαίνεται κάθε χρόνο από τον απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό που καταρτίζει το Δ.Σ.. Ο απολογισμός, ισολογισμός και προϋπολογισμός καταρτίζονται τον Ιανουάριο  κάθε χρόνου. Οι δύο πρώτοι δείχνουν την οικονομική χρήση του χρόνου που τελείωσε και ο τρίτος την οικονομική χρήση του νέου χρόνου.

2. Η διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης γίνεται από το Δ.Σ. που λογοδοτεί στην Γ.Σ.

3. Κάθε δαπάνη είναι έγκυρη εφ’ όσον περιλαμβάνεται στα ποσά του προϋπολογισμού που εγκρίθηκε. Εξαιρετικά για δαπάνη που δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό εφόσον είναι αναγκαίο μπορεί να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 18

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές στις οποίες αναθέτει τη μελέτη επιστημονικών ή άλλων θεμάτων που ενδιαφέρουν την Ένωση ή την Αστυνομία.

2. Οι επιτροπές αυτές δύναται να συνεδριάζουν είτε δια ζώσης είτε με τηλεδιάσκεψη.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 19

 

Η Ένωση έχει σφραγίδα, η οποία φέρει σε κύκλο την επωνυμία της και στο εσωτερικό αυτής το έτος ιδρύσεως, καθώς επίσης το περίγραμμα της Θράκης, με τον Νομό Ροδόπης, έντονα χρωματισμένο (τονισμένο). Με την επίθεση της σφραγίδας επισημοποιείται κάθε έγγραφο της Ένωσης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 20

 

1. Τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση της Ένωσης μπορεί να γίνει από τη Γενική Συνέλευση των μελών αυτής που συγκαλείται, ειδικά για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης της Ένωσης χρειάζεται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

2. Η πρωτοβουλία για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση της Ένωσης λαμβάνεται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε μετά από πρόταση του ενός δεκάτου (1/10) των μελών. Στην τελευταία περίπτωση, το Δ.Σ. λαμβάνοντας τη σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να περιέχει και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης μέσα σε ένα μήνα.

3. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάλυση της, η Ένωσης τελεί υπό εκκαθάριση, διορίζεται δε προς τούτο τριμελής (3) επιτροπή εκκαθαριστών με απόφαση της Γ.Σ. στην οποία πρέπει να συμμετάσχουν ο Πρόεδρος και ο Ταμίας, εφόσον υπάρχουν αυτοί κατά τον χρόνο της διάλυσης. Για την τύχη της περιουσίας της Ένωσης αποφασίζει η Γ.Σ. αφού εξοφληθούν τυχόν υπάρχοντα χρέη της. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Άρθρο 21

 

1. Η Γραμματεία Γυναικών, που λειτουργεί στην Ένωση, απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, που εκλέγονται μαζί με τα αναπληρωματικά τους, μόνο από τις γυναίκες μέλη της Ένωσης. Η εκλογή γίνεται σύμφωνα με την μέθοδο του ενιαίου ψηφοδελτίου, όπως η διαδικασία αυτή περιγράφεται στην παράγραφο του άρθρου 30α του ν. 1264/1982, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του ν. 4873/2021.

2. Τα καθήκοντα, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι σχέσεις με τα άλλα όργανα της Ένωσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον Κανονισμό αυτής που ψηφίστηκε από το 15ο Πανελλαδικό Συνέδριο, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Η Γραμματεία Γυναικών δύναται να συνεδριάζει είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 22

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διώκονται τυχόν για συνδικαλιστική δραστηριότητα, προστατεύονται ηθικά και υλικά από την Ένωση μέχρι την πλήρη αποκατάστασή τους.

ΗΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ

Άρθρο 23

 

Από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης:

1. Τιμάται η πρώτη (1η) Μαΐου ως διεθνής ημέρα πάλης και αλληλεγγύης των εργαζομένων με συμμετοχή και συγκέντρωση Αστυνομικών Υπαλλήλων.

2. Καθιερώνεται το Α’ Ψυχοσάββατο έκαστου έτους ως ημέρα μνήμης του Αστυνομικού.

3. Καθιερώνεται η 9η Οκτωβρίου έκαστου έτους ως ημέρα «ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ».

 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 24

 

1. Κάθε σωματείο του Δημοσίου δικαιούται να έχει ιστότοπο στο διαδίκτυο ή στο εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο του αρμόδιου Δημόσιου φορέα. Το Δημόσιο επιβαρύνεται με τα εύλογα έξοδα σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του ιστότοπου αυτού. Το περιεχόμενο του ιστότοπου αποφασίζεται αποκλειστικώς από το σωματείο, με σεβασμό στις κείμενες διατάξεις.

2. Στον ιστότοπο έχουν ελεύθερη, ανεμπόδιστη και μυστική πρόσβαση όλοι οι αστυνομικοί υπάλληλοι, τόσο από επαγγελματικούς όσο και από προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αν το Δημόσιο δεν τους παρέχει τη δυνατότητα των προηγούμενων εδαφίων, τα σωματεία του αρμόδιου Δημόσιου φορέα δικαιούνται να έχουν πίνακες ανακοινώσεων για τους σκοπούς τους στους τόπους εργασίας και σε χώρους που συμφωνούν το Δημόσιο και η διοίκηση του κάθε σωματείου.

3. Το Δημόσιο ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του έχει την υποχρέωση να συναντάται με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων μετά από αίτησή τους τουλάχιστον μια φορά τον μήνα και να μεριμνά για την επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τους αστυνομικούς υπαλλήλους ή την οργάνωσή τους.

4. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κάθε βαθμού έχουν δικαίωμα να διανέμουν ανακοινώσεις τους σε χώρους του τόπου εργασίας που συμφωνούν με το Δημόσιο ή στους κοινόχρηστους χώρους ή στους χώρους εστίασης, όπου υπάρχουν, ή σε υπαίθριους χώρους του τόπου εργασίας, εκτός χρόνου απασχόλησης, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1264/1982.

Άρθρο 25

 

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 25 άρθρα εγκρίθηκε και απογράφηκε σήμερα από τους ιδρυτές του και θα ισχύει από την εγγραφή της Ενώσεως στα βιβλία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Πρωτοδικείου Ροδόπης.

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Ν.1264/1982, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.1265/1994, τον Ν.3938/2011, τον Ν. 4808/2021 και τον Ν. 4873/2021. Για θέματα που δεν προβλέπονται από το νόμο αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

Κομοτηνή, 27-04-2022

Τα μέλη του Δ.Σ.

1. Πρόεδρος ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα

2. Γ. Γραμματέας ΚΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος

3. Α’ Αντιπρόεδρος ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ Ευστάθιος

4. Β’ Αντιπρόεδρος ΚΑΦΑΛΗΣ Γεώργιος

5. Ταμίας ΔΟΜΒΡΙΔΟΥ Λαμπρινή

6. Αναπλ. Γ. Γραμματέας ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης

7. Οργανωτικός Γραμματέας ΒΑΛΕΡΑΣ Χρήστος

8. Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Παναγιώτης

9. Μέλος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Γεώργιος

ΕΚΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

 

Σύμφωνα με την υπ’  αριθμ. 50/2022 Διάταξη

της Ειρηνοδίκου Κομοτηνής

Κομοτηνή, 21.06.2022

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

Αριθμός 316/1995

Καταχωρήθηκε σήμερα η τροποποίηση στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Ροδόπης σύμφωνα με την αριθμ. 50/2022 διάταξη του Ειρηνοδίκη Κομοτηνής

Κομοτηνή, 10 Οκτωβρίου 2022

Ο Γραμματέας

Ευάγγελος Σερμπέζης

 

Image
Back To Top